Cel 8: Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi

[Powrót do: Agenda ONZ 2030]

ONZ szacuje, że mniej więcej połowa światowej populacji żyje za równowartość 2 amerykańskich dolarów, a w wielu miejscach na świecie posiadanie pracy nie chroni przed ubóstwem. Docelowa stopa wzrostu PKB, ustalona na 2030 rok to 7% i na świecie średnie roczne tempo wzrostu realnego PKB na mieszkańca wzrasta, nadal jednak istnieje wiele krajów rozwijających się, których tempo wzrostu spada.

Według danych ONZ, w 2017 roku stopa bezrobocia na świecie wynosiła 5,6%, a w 2016 roku 61% pracownków, zwłaszcza w sektorach pozarolniczych, było zatrudnionych nieformalnie. Mężczyźni zarabiają 12,5% więcej niż kobiety w 40 spośród 45 krajów, które posiadają dane na ten temat, a światowa luka płacowa pomiędzy wynagrodzeniem kobiet i mężczyzn wynosi 23%. Udział kobiet na rynku pracy wynosi 63%, a mężczyzn 94%. Pomimo rosnącej obecności kobiety w życiu publicznym, nadal wykonują one 2,6 razy więcej bezpłatnej opieki i pracy domowej niż mężczyźni

Zrównoważony wzrost gospodarczy wymaga od społeczeństw kształtowania warunków umożliwiających ludziom podejmowanie pracy wysokiej jakości, która napędza gospodarkę bez uszczerbku dla środowiska. Należy stworzyć nowe możliwości pracy oraz zapewnić godziwe warunki jej wykonywania dla całej ludności w wieku produkcyjnym.

W 2011 roku zostały opracowane „Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka” przyjęte przez Radę Praw Człowieka ONZ. Opierają się one na trzech filarach: zobowiązanie państwa do ochrony praw człowieka,, odpowiedzialność przedsiębiorstw za poszanowanie praw człowieka i dostęp do środków zaradczych. Za wdrożenie wytycznych ONZ w Polsce odpowiada m.in. Krajowy Plan Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2017-2020 przyjęty przez Radę Ministrów 29 maja 2017 roku.

Jak czytamy w dokumencie: „Wytyczne dla przedsiębiorstw dotyczące poszanowania praw człowieka powinny określać oczekiwane rezultaty i pomagać w dzieleniu się dobrymi praktykami. Powinny zawierać rady dotyczące odpowiednich metod,[…] oraz wskazywać jak skutecznie podejmować kwestie gender, szczególnej wrażliwości i/lub marginalizacji, biorąc pod uwagę szczególne wyzwania stojące przed przedstawicielami rdzennej ludności, kobietami, członkami mniejszości narodowych lub etnicznych, mniejszości religijnych lub językowych, dziećmi, osobami z niepełnosprawnością czy pracownikami migrującymi i ich rodzinom.

Zadania umieszczone w Agendzie ONZ 2030, mające poprawić sytuację na rynku pracy:

8.1 Utrzymać wzrost gospodarczy na jednego mieszkańca, biorąc pod uwagę krajowe uwarunkowania. Osiągnąć i utrzymać przynajmniej 7-procentowy roczny wzrost produktu krajowego brutto w krajach najmniej rozwiniętych.

8.2 Osiągnąć wyższy poziom wydajności gospodarczej poprzez dywersyfikację, modernizację technologiczną i innowacje, a także poprzez skupienie się na sektorach o wysokiej wartości dodanej oraz o wysokim wskaźniku pracochłonności.

8.3 Promować polityki rozwojowe wspierające działalność produkcyjną, tworzenie godziwych miejsc pracy, przedsiębiorczość, kreatywność i innowacje. Zachęcać do formalizacji i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym poprzez dostęp do usług finansowych.

8.4 Do 2030 roku stopniowo zwiększać efektywność wykorzystania bogactw naturalnych w globalnej konsumpcji i produkcji oraz dążyć do zerwania z zależnością między wzrostem gospodarczym i degradacją środowiska, zgodnie z dziesięcioletnimi programami ramowymi na rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji, z wiodącą rolą krajów rozwiniętych.

8.5 Do 2030 roku zapewnić pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich kobiet i mężczyzn, w tym dla młodych ludzi i osób z niepełnosprawnością; zapewnić jednakowe wynagrodzenie za pracę o jednakowej wartości.

8.6 Do 2020 roku znacznie zmniejszyć odsetek młodych ludzi pozostających bez pracy bądź nie uczestniczących w edukacji i szkoleniach.

8.7 Podjąć natychmiastowe i efektywne środki, by wyeliminować przymusową pracę, współczesne formy niewolnictwa i handel ludźmi; zakazać i wyeliminować najgorsze formy pracy dzieci, w tym rekrutację i wykorzystywanie dzieci-żołnierzy. Do 2025 roku wyeliminować pracę dzieci we wszystkich jej formach.

8.8 Chronić prawa pracownicze oraz promować bezpieczne środowisko pracy dla wszystkich, w tym pracowników – migrantów, w szczególności dla kobiet migrantek i osób mających niepewne zatrudnienie.

8.9 Do 2030 roku opracować i wdrożyć polityki promujące zrównoważoną turystykę, która tworzy miejsca pracy oraz promuje lokalną kulturę i produkty.

8.10 Zwiększyć zdolność krajowych instytucji finansowych, by ułatwić i rozszerzyć dostęp do bankowości, ubezpieczeń i usług finansowych dla wszystkich.

8.A Zwiększyć wsparcie z zakresu Pomocy na Rzecz Rozwoju Handlu (Aid for Trade) na rzecz krajów rozwijających się, w szczególności państw najmniej rozwiniętych, w tym poprzez Wzmocniony Zintegrowany Ramowy Program Pomocy Technicznej na Rzecz Rozwoju Handlu dla Najsłabiej Rozwiniętych Państw (Enhanced Integrated Framework for Trade – Related Technical Assistance to Least Developed Countries).

8.B Do 2020 roku opracować i wdrożyć globalną strategię zatrudnienia młodych ludzi oraz Globalny Pakt Pracy przygotowany przez Międzynarodową Organizację Pracy (Global Jobs Pact of the International Labour Organization).