Agenda ONZ 2030

[Strona informacyjna: Agenda ONZ 2030]

Pełna nazwa dla tzw. Agendy ONZ 2030 to Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, zawiera ona Cele Zrównoważonego Rozwoju. Agenda została przyjęta w 25 września 2015 roku w Nowym Jorku, przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego. Cele Zrównoważonego Rozwoju zastąpiły Milenijne Cele Rozwoju, które miały być zrealizowane do 2015 roku.

Agenda określa 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz związanych z nimi 169 zadań, które mają zostać osiągnięte przez świat do 2030 roku. Cele dotyczą osiągnięć w 5 obszarach: ludzie, planeta, dobrobyt, pokój i partnerstwo. Cele obejmują szeroki zakres wyzwań, takich jak ubóstwo, głód, zdrowie, edukacja, równość płci, zmiany klimatu, zrównoważony rozwój, pokój i sprawiedliwość społeczna.

Realizacja Celów i zadań jest monitorowana na całym świecie określonymi w 2017 roku 231 wskaźnikami. Za ich monitorowanie w Polsce odpowiada Główny Urząd Statystyczny. Realizacja 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i 169 zadań, jest monitorowana i analizowana za pomocą zestawu globalnych wskaźników.

Co roku Polityczne Forum Wysokiego Szczebla w Sprawie Zrównoważonego Rozwoju dokona przeglądu postępu i podsumuje osiągnięcia. Na realizację celów przeznaczone są też odpowiednie środki, które są monitorowane i poddane przeglądowi, co ma umożliwić sprawdzenie czy pieniądze te są odpowiednio wydawane. Unia Europejska również przygotowała własny unijny zestaw wskaźników Agendy 2030 dla krajów UE.

Status realizacji celów na świecie można śledzić pod tym linkiem: https://dashboards.sdgindex.org/map

Najnowsze badania wskazują, że pandemia Covid 19 uniemożliwi realizację większości Celów Zrównoważonego Rozwoju, a zwłaszcza tych, dotyczących polityki rozwojowej. W deklaracji ministerialnej Forum Politycznego Wysokiego Szczebla ONZ z 2020 roku potwierdzono, że pandemia COVID-19 ujawniła i pogłębiła istniejące nierówności, co oznacza, że ma ona poważny wpływ na osiąganie celu zrównoważonego rozwoju nr 10, którego założeniem jest zmniejszenie nierówności.

Cele Agendy ONZ 2030 skupione są wokół zapewnienia równości, zniesienia ubóstwa oraz przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Wizja świata przedstawiona w Agendzie sprawia wrażenie utopii, nie zostało też jasno określone jak zdobyć środki na zniesienie ubóstwa. Realizację celów widzimy m.in. w Polsce na przykładzie programów socjalnych.

Lista wszystkich Celów Zrównoważonego Rozwoju:

Cel 1: Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie
Cel 2: Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo
Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt
Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie
Cel 5: Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt
Cel 6: Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi
Cel 7: Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie
Cel 8: Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi
Cel 9: Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność
Cel 10: Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami
Cel 11: Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu
Cel 12: Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji
Cel 13: Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom
Cel 14: Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony
Cel 15: Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej
Cel 16: Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu
Cel 17: Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju