Agenda ONZ 2030

Agenda ONZ 2030 – Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 (Przekształcamy nasz świat) zawierająca Cele Zrównoważonego Rozwoju. Została przyjęta 25 września 2015 roku, w Nowym Jorku, przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego.

Agenda 2030 określa 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz związanych z nimi 169 zadań, które mają zostać osiągnięte przez świat do 2030 roku. Dotyczą osiągnięć w 5 obszarach: ludzie, planeta, dobrobyt, pokój, partnerstwo. Cele obejmują szeroki zakres wyzwań, takich jak ubóstwo, głód, zdrowie, edukacja, równość płci, zmiany klimatu, zrównoważony rozwój, pokój, sprawiedliwość społeczna. Realizacja Celów i zadań jest monitorowana na całym świecie odpowiednimi wskaźnikami. Za ich monitorowanie w Polsce odpowiada Główny Urząd Statystyczny.

Zobacz więcej: Agencja ONZ 2030

« Powrót do Leksykonu