Głosowanie poza miejscem zamieszkania

Jeżeli chcemy zagłosować w wyborach czy referendum, a nie będzie nas w naszym miejscu zamieszkania, możemy udać się do urzędu gminy, na obszarze której znajduje się wybrany obwód głosowania i złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach/referendum. Wtedy zostaniemy wykreśleni ze spisu w naszym obwodzie głosowania. Wniosek należy złożyć najpóźniej 5 dni przed glosowaniem, może on zostać wysłany pocztą lub kurierem, a także przyniesiony przez inną osobę.

We wniosku należy podać:
– nazwisko
– imię (imiona)
– imię ojca
– datę urodzenia
– numer ewidencyjny PESEL
– adres zamieszkania

Można też otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z takim zaświadczeniem można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Jak podała Państwowa Komisja Wyborcza, wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której osoba uprawniona do udziału w referendum będzie ujęta w spisie osób uprawnionych do udziału w wyborach/referendum. Czyli wniosek składamy w urzędzie tej gminy, w której zazwyczaj głosujemy i jesteśmy ujęci w spisie wyborców.

Dla referendum 2015, wniosek ten należy złożyć najpóźniej do dnia 4 września 2015 roku.

Dla wyborów parlamentarnych 2015, wniosek ten należy złożyć najpóźniej do dnia 20 października 2015 roku.

Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Do odbioru zaświadczenia osoba uprawniona do udziału w wyborach/referendum może upoważnić inną osobę. Wówczas osoba uprawniona do udziału w wyborach/referendum sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

Osoba uprawniona do udziału w wyborach/referendum, której wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślona ze spisu osób uprawnionych do udziału w głosowaniu w miejscu stałego zamieszkania. Aby zagłosować mając zaświadczenie o prawie do głosowania, musimy pokazać je komisji wyborczej/referendalnej, która na podstawie zaświadczenia dopisze nas do spisu osób uprawionych do udziału w wyborach/referendum. Zaświadczenie musimy zostawić komisji.

Dodaj komentarz