Msza święta

ORDO MISSÆ

Nadzwyczajna forma rytu rzymskiego („msza trydencka„)

W czasie mszy uroczystej z pokropieniem:

W okresie Wielkanocnym:

 

Kapłan odmawia z ministrantem modlitwy u stopni ołtarza oraz CONFITEOR (spowiedź),
po czym przechodzi na prawą stronę ołtarza i odczytuje INTROIT.

KYRIE

K: Kyrie eleison. W: Kyrie eleison. K: Kyrie eleison.
W: Christe eleison. K: Christe eleison. W: Christe eleison.
K: Kyrie eleison. W: Kyrie eleison. K: Kyrie eleison.
(Panie, zmiłuj się. x3)
(Chryste zmiłuj się. x3)
(Panie, zmiłuj się. x3)

GLORIA

K: Gloria in excelsis Deo.
W: Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. *
Laudamus te. * Benedicimus te. *
Adoramus te. * Glorificamus te. *
Gratias agimus tibi *
propter magnam gloriam tuam. *
Domine Deus, * Rex caelestis, *
Deus Pater omnipotens. *
Domine Fili unigenite, * I esu Christe. *
Domine Deus, Agnus Dei, * Filius Patris. *
Qui tollis peccata mundi, *
miserere nobis. *
Qui tollis peccata mundi, *
suscipe deprecationem nostram.*
Qui sedes ad dexteram Patris,*
miserere nobis. *
Quoniam tu solus Sanctus. *
Tu solus Dominus. * Tu solus Altissimus, *
I esu Christe. * Cum Sancto Spiritu *
✠ in gloria Dei Patris. Amen.
K: Chwała na wysokości Bogu.
W: A na ziemi pokój ludziom dobrej woli. *
Chwalimy Cię. * Błogosławimy Cię. *
Wielbimy Cię. * Wysławiamy Cię. *
Dzięki Ci składamy, *
bo wielka jest chwała Twoja. *
Panie Boże, * Królu nieba, *
Boże Ojcze wszechmogący. *
Panie, Synu Jednorodzony, * Jezu Chryste. *
Panie Boże, Baranku Boży * Synu Ojca *
Który gładzisz grzechy świata, *
zmiłuj się nad nami *
Który gładzisz grzechy świata, *
przyjm błagania nasze. *
Który siedzisz po prawicy Ojca, *
zmiłuj się nad nami. *
Albowiem tylko Tyś jest święty. *
Tylko Tyś jest Panem. * Tylko Tyś Najwyższy,*
Jezu Chryste. * Z Duchem Święty
K: Dominus vobiscum.
W: Et cum spiritu tuo.
K: Oremus (KOLEKTA) …per omnia
saecula saeculorum.
W: Amen. [siadamy]
K: Pan z wami.
W: I z duchem twoim.
K: Módlmy się (KOLEKTA) …przez wszystkie
wieki wieków.
W: Amen.

LEKCJA Po czytaniu mówimy: Deo gratias. (Bogu dzięki.)

K: Dominus vobiscum. [wstajemy]
W: Et cum spiritu tuo.
K: ✠ Sequentia sancti Evangelii secundum N.
W: Gloria tibi, Domine.
K: Pan z wami.
W: I z duchem twoim.
K: ✠ Słowa Ewangelii świętej według N.
W: Chwała Tobie, Panie.

EWANGELIA Po ewangelii mówimy: Laus tibi, Christe. (Chwała Tobie, Chryste.)

KAZANIE [siadamy]

CREDO [wstajemy]

K: Credo in unum Deum:

W: Patrem omnipotentem, *
factorem caeli et terrae, *
visibilium omnium et invisibilium.
* Et in unum Dominum, * I esum Christum, *
Filium Dei unigenitum. *
Et ex Patre natum
ante omnia saecula. *
Deum de Deo, * lumen de lumine, *
Deum verum de Deo vero. *
Genitum non factum, * consubstantialem Patri: *
per quem omnia facta sunt. *
Qui propter nos homines,* et propter nostram
salutem * descendit de caelis. *
[klękamy]
ET INCARNATUS EST DE SPIRITU SANCTO *
EX MARIA VIRGINE: *
ET HOMO FACTUS EST. *
[wstajemy]
Crucifixus etiam pro nobis: *
sub Pontio Pilato passus,
et sepultus est. * Et resurrexit
tertia die, secundum Scripturas. *
Et ascendit in caelum: *
sedet ad dexteram Patris.*
Et iterum venturus est cum gloria *
iudicare vivos, et mortuos: *
cuius regni non erit finis. *
Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem
Qui ex Patre Filioque procedit. *
Qui cum Patre et Filio
simul adoratur, et conglorificatur: *
qui locutus est per Prophetas. *
Et unam sanctam catholicam *
et apostolicam Ecclesiam. *
Confiteor unum baptisma * in remissionem
peccatorum. * Et exspecto
resurrectionem mortuorum.*
Et vitam ✠ venturi saeculi.
Amen.

K: Wierzę w jednego Boga,

W: Ojca wszechmogącego, *
Stworzyciela nieba i ziemi, *
wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.
* I w jednego Pana * Jezusa Chrystusa, *
Syna Bożego Jednorodzonego, *
który z Ojca jest zrodzony
przed wszystkimi wiekami. *
Bóg z Boga, * światłość ze światłości. *
Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. *
Zrodzony a nie stworzony,* współistotny Ojcu,*
a przez Niego wszystko się stało. *
On to dla nas, ludzi * i dla naszego
zbawienia, * zstąpił z nieba.*

I ZA SPRAWĄ DUCHA ŚWIĘTEGO PRZYJĄŁ
CIAŁO * Z MARYI DZIEWICY *
I STAŁ SIĘ CZŁOWIEKIEM

Ukrzyżowany również za nas, *
pod Poncjuszem Piłatem został umęczony
i pogrzebany. * I zmartwychwstał
trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. *
I wstąpił do nieba; *
siedzi po prawicy Ojca. *
I powtórnie przyjdzie w chwale *
sądzić żywych i umarłych: *
a Królestwu Jego nie będzie końca. *
Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela,
który od Ojca i Syna pochodzi. *
Który z Ojcem i Synem
wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę. *
Który mówił przez Proroków. *
Wierzę w jeden, święty, powszechny *
i apostolski Kościół *
Wyznaje jeden chrzest * na odpuszczenie
grzechów. * I oczekuję
wskrzeszenia umarłych. *
I życia wiecznego ✠ w przyszłym świecie.
Amen.

K: Dominus vobiscum.
W: Et cum spiritu tuo.
K: Oremus (OFFERTORIUM) [siadamy]
K: Pan z wami.
W: I z duchem twoim.
K: Módlmy się (OFFERTORIUM)

[we Mszach z okadzeniami wstajemy na okadzenie ludu]

K: Orate, fratres: ut meum ac vestrum
sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem
omnipotentem.
W: Suscipiat Dominus sacrificium
de manibus tuis *
ad laudem et gloriam nominis sui, *
ad utilitatem quoque nostram, *
totiusque Ecclesiae suae sanctae.
K: Módlcie się, bracia, aby moją i waszą
ofiarę przyjął Bóg Ojciec
wszechmogący.
W: Niech Pan przyjmie ofiarę
z rąk twoich *
na cześć i chwałę imienia Swojego, *
ku pożytkowi również naszemu *
i całego swego Kościoła świętego.
K: (SEKRETA) …per omnia saecula saeculorum.
W: Amen.
K: (SEKRETA)…przez wszystkie wieki wieków.
W: Amen.
PREFACJA
K: Dominus vobiscum. [wstajemy]
W: Et cum spiritu tuo.
K: Sursum corda.
W: Habemus ad Dominum.
K: Gratias agamus Domino, Deo nostro.
W: Dignum et iustum est.
K: Vere dignum et justum est…
(PREFACJA)
K: Pan z wami.
W: I z duchem twoim.
K: W górę serca.
W: Wznieśliśmy je ku Panu.
K: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
W: Godne to i sprawiedliwe.
K: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe…
(PREFACJA)

SANCTUS [klękamy]

Sanctus, * Sanctus, * Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth. *
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. *
Hosanna in excelsis. *
Benedictus, ✠ qui venit
in nomine Domini. * Hosanna in excelsis.
Święty, * Święty, * Święty,
Pan Bóg Zastępów. *
Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. *
Hosanna na wysokości. *
Błogosławiony, ✠ który idzie
w imię Pańskie. * Hosanna na wysokości.

KANON
Oto wkraczamy w “Święte Świętych”. Rozpoczyna się najważniejsza część
Mszy Św., w której niebo i ziemia łączą się we wspólnym uwielbianiu Boga
Ofiara Chrystusa, która dokonała się na Kalwarii, za chwile odnowi się na Ołtarzu.
Stańmy w pokorze pod drzewem krzyża i ofiarujmy się Bogu wraz z Chrystusem.

K: (KANON) …per omnia saecula saeculorum.
W: Amen. [wstajemy]
K: (KANON) …przez wszystkie wieki wieków.
W: Amen.
K: Oremus. Praeceptis salutaribus moniti,
et divina institutione formati,
audemus dicere:
Pater noster, * qui es in caelis, *
sanctificetur nomen tuum. *
Adveniat regnum tuum. *
Fiat voluntas tua, *
sicut in caelo et in terra. *
Panem nostrum cotidianum
da nobis hodie. *
Et dimitte nobis debita nostra, * sicut et nos
dimittimus debitoribus nostris. *
Et ne nos inducas in tentationem.
W: Sed libera nos a malo.
K: Amen.
K: Módlmy się. Wezwani zbawiennym
nakazem i oświeceni pouczeniem Bożym
ośmielamy się mówić:
Ojcze nasz, * któryś jest w niebie, *
święć się Imię Twoje, *
przyjdź królestwo Twoje, *
bądź wola Twoja, *
jako w niebie, tak i na ziemi: *
Chleba naszego powszedniego
daj nam dzisiaj, *
i odpuść nam nasze winy, * jako i my
odpuszczamy naszym winowajcom, *
i nie wódź nas na pokuszenie.
W: Ale nas zbaw ode złego.
K: Amen.
K: …per omnia saecula saeculorum.
W: Amen.
K: Pax Domini sit semper vobiscum.
W: Et cum spiritu tuo.
K: …przez wszystkie wieki wieków.
W: Amen.
K: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
W: I z duchem twoim.

[klękamy]

Agnus Dei, * qui tollis peccata mundi: *
miserere nobis. * (2x)
Agnus Dei, * qui tollis peccata mundi: *
dona nobis pacem.
Baranku Boży,* który gładzisz grzechy świata,*
zmiłuj się nad nami. *(2x)
Baranku Boży,* który gładzisz grzechy świata,*
obdarz nas pokojem.

KOMUNIA WIERNYCH

K: Ecce Agnus Dei, ecce Qui tollit peccata mundi.
W: Domine, non sum dignus *
ut intres sub tectum meum: *
sed tantum dic verbo, *
et sanabitur anima mea. (3x)
K: Oto Baranek Boży, oto, który gładzi grzechy świata.
W: Panie, nie jestem godzien, *
abyś wszedł do przybytku mego, *
ale rzeknij tylko słowo, *
a będzie uzdrowiona dusza moja. (3x)

Podając Komunię Świętą, kapłan wypowiada poniższą modlitwę
(nie odpowiadamy: Amen)

K: Corpus Domini nostri Iesu Christi
custodiat animam tuam in vitam
aeternam. Amen.
K: Ciało Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
niechaj strzeże duszy twojej na żywot
wieczny. Amen.

POSTCOMUNIO

K: Dominus vobiscum. [wstajemy]
W: Et cum spiritu tuo.
K: Oremus. (POSTCOMUNIO) …per
omnia saecula saeculorum.
W: Amen.
K: Pan z wami.
W: I z duchem twoim.
K: Módlmy się. (POSTCOMUNIO) …przez
wszystkie wieki wieków.
W: Amen.
K: Dominus vobiscum.
W: Et cum spiritu tuo.
K: Ite, missa est.
W: Deo gratias.
K: Pan z wami.
W: I z duchem twoim.
K: Idźcie, ofiara spełniona.
W: Bogu dzięki.

[klękamy na błogosławieństwo]

K: Benedicat vos omnipotens Deus,
Pater, et Filius, ✠ et Spiritus Sanctus.
W: Amen.
K: Niech was błogosławi wszechmogący Bóg,
Ojciec, Syn ✠ i Duch Święty.
W: Amen.

Zobacz również: Antyfony