Bobowski Bogdan

Bogdan Marek Bobowski (ur. 1971 r.) – polski archeolog, historyk, specjalizujący się w kulturze materialnej średniowiecza, nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Zielonogórskim.

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (1995). Uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii o specjalności kultura materialna (2012). Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki związanej z zapleczem osadniczym późnośredniowiecznego i nowożytnego Gdańska, nowoczesnymi metodami prowadzenia dokumentacji archeologicznej, wizualizacjami przestrzennymi stratygrafii archeologicznej, archeologią prawną, pojęciem „granicy” w świetle źródeł archeologicznych oraz kulturą materialną średniowiecznego Śląska i Ziemi Lubuskie.

« Powrót do Leksykonu