O czym nie mówi nam Newsweek, Wyborcza i inne TVN-y?

Może zainteresuje Cię również: Emigracja Polaków | Samobójstwa w III RP

——————————————————————————————–

Słuchając głównych mediów można odnieść wrażenie, że krótki okres rządów Prawa i Sprawiedliwości był straszliwym czasem dla Polski. Mało kto jednak mówi co tak właściwie się działo, mało kto przytacza dane. Samo nazwisko „Kaczyński” ma po prostu budzić lęk. I budzi. Przytoczmy zatem, dla równowagi, pewne osiągnięcia rządu, który mimo, iż od 8 lat nie jest u władzy, wciąż nie daje spać po nocach propagandystom III RP i którym wciąż straszy się polskie dzieci, ich rodziców i dziadków.

W latach 2005-2007 średnie roczne tempo wzrostu podstawowych kategorii makroekonomicznych wynosiło realnie (po odjęciu skutków inflacji):

– produkt krajowy brutto (PKB) – 6,7%
– produkt narodowy brutto (PNB) – 6,5%
produkcja sprzedana przemysłu – 10,4%
– spożycie ogółem – 5,6%
(spożycie – wartość produktów zużytych na zaspokojenie potrzeb ludności)

Dla porównania, w latach 2007-2013, podczas rządów Platformy Obywatelskiej wyglądało to następująco:

– produkt krajowy brutto (PKB) – 3,2%
– produkt narodowy brutto (PNB) – 3,1%
produkcja sprzedana przemysłu – 2,8%
– spożycie ogółem – 2,5%

Należy zauważyć, że słabsze wyniki po 2007 roku po części były wynikiem światowego kryzysu, jednak trzeba zwrócić uwagę zwłaszcza na spadek produkcji sprzedanej przemysłu, który wynosi prawie 8%. Jest to efekt osłabiana polskiego przemysłu przez rządy Platformy Obywatelskiej. Wyniki rządów Prawa i Sprawiedliwości były też znacznie lepsze niż rządzącego również w okresie względnie dobrej koniunktury rządów SLD. Na przykład w latach 2001-2005 produkt krajowy brutto wynosił średnio 3,1%, a spożycie ogółem w latach 2001-2005 wynosiło 2,8%.

W czasie rządów PiS produkt krajowy brutto przyrastał rocznie o ponad 6%, produkcja przemysłowa o ponad 10%, inwestycje o 20%, produkcja budowlana o ponad 60%, a bezrobocie spadło o 1,026 mln osób, w tym kobiet o prawie pół miliona. Natomiast w czasie rządów PO wzrosło o 684 tysięcy, a kobiet o 267 tysięcy. Przeciętne wynagrodzenie wzrosło o ponad 500 złotych, pensja minimalna wzrosła o prawie 300 złotych. Na wzrost pensji miała też wpływ obniżka składki rentowej o prawie połowę, co obniżyło koszty pracy.

Inflacja była niska na tyle, że Polska spełniała w latach 2005-2007 warunki pozwalające na wejście do strefy euro. Złotówka była wtedy stabilna, złoty nie przekroczył bariery 3,50 zł za 1 euro. Mimo tego rósł eksport i w 2007 roku polskie przedsiębiorstwa sprzedały za granicę o jedną trzecią więcej towarów niż w 2005 roku. Spadła też cena benzyny z ok. 4,30 zł. do 3,70 zł. W roku 2006 zwiększyły się też inwestycje zagraniczne, które osiągnęły znakomite rezultaty sięgając rekordowych 11 mld zł co stanowiło wzrost o 40% w porównaniu z rokiem 2005. A według rankingu Federacji Europejskich Pracodawców na 2007 rok Polska była najatrakcyjniejszym miejscem do inwestycji wśród 31 europejskich państw.

Jarosław KaczyńskiPrawo i Sprawiedliwość postawiło też na obniżkę podatków. Zlikwidowano podatek od spadków i darowizn oraz zmniejszono podatek dochodowy od osób fizycznych. Zostały wprowadzone ulgi podatkowe na dzieci, podniesiono progi podatkowe i kwotę wolną od podatku, zlikwidowano 40% stawkę PIT i obniżono stawkę podstawową z 19 do 18%. Umożliwiono też odliczenie pełnej kwoty podatku VAT przy zakupie samochodów w celach służbowych i zwolniono małe firmy z obowiązku instalowania kas fiskalnych. Ułatwiono też przekazywanie 1% podatku na instytucje pożytku publicznego.

Eksperci przyznają, że dzięki tym obniżkom i pozostawieniu w kieszeniach Polaków ok. 40 mld złotych rocznie udało się przejść bez większego szwanku przez kryzys ekonomiczny. Trzeba przy tym jednak dodać, że nie obniżono wydatków budżetowych, a nawet je zwiększono.

Podczas rządów PiS, we wspólnym raporcie OECD i Komisji Europejskiej uznano Polskę za lidera w upraszczaniu prawa wśród nowych państw członkowskich. Przyjęty przez rząd w sierpniu 2006 roku Program Reformy Regulacji „Przedsiębiorca ma prawo” zainicjował prace nad stworzeniem stabilnego systemu prawa gospodarczego, którego celem będzie ograniczenie biurokracji oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych nakładanych na przedsiębiorców.

W czerwcu 2007 roku Sejm przyjął ustawy o powołaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, którego zadaniem jest umożliwienie efektywniejszego wykorzystania zdobyczy nauki przez gospodarkę oraz promowaniem i rozwojem nowatorskich dziedzin nauki jak biotechnologia czy IT. Ułatwiono przedsiębiorcom ubieganie się o dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych. Znowelizowano też ustawę o jednostkach badawczo-rozwojowych określając przejrzyste reguły prowadzenia przez nie działalności gospodarczej. Dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców cieszył się również program „Inicjatywa technologiczna”, ułatwiający rozwój nowych produktów i technologii w oparciu o polskie osiągnięcia naukowo-techniczne.

Rząd PiS postawił też na politykę prorodzinną, wprowadzono nieznane w Polsce, a powszechne w Europie Zachodniej odpisy od podatku na każde dziecko. Zostały wydłużone urlopy macierzyńskie i wprowadzono tzw. becikowe, czyli zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. Na dożywianie dzieci przeznaczono 500 mln rocznie.

W latach 2005-2007 wzrosły nakłady na ochronę zdrowia o ponad 26%, a niedopłacanym latami pracownikom tej branży podniesiono wynagrodzenia o blisko jedną trzecią.

W 2006 roku przeznaczono rekordową kwotę na inwestycję drogowe w wysokości 7,2 mld zł. W ciągu dwóch lat rządów Prawa i Sprawiedliwości oddano do użytku prawie 300 kilometrów autostrad, co oznacza, że długość autostrad w Polsce zwiększyła się o niemal 50%, 72 kilometry dróg ekspresowych, 19 obwodnic. W tym czasie na modernizację 3,7 tys. kilometrów dróg krajowych przeznaczono 3,8 mld zł. W pierwszym roku rządów PiS wyremontowano 1739 km dróg

Dzięki rządom PiS udało się utrzymać stawkę 7% VAT na sprzedaż i budowę mieszkań. Niższy VAT można było również odliczyć w przypadku remontu części budynków objętych wspólnym użytkowaniem oraz wymiany okien i drzwi wyjściowych w lokalach. Wprowadzono też ustawę dotyczącą praw lokatorów, chroniącą ich przed nieuzasadnionymi podwyżkami czynszów i opłatami za używanie lokali.

Ważnym elementem rządów PiS była energetyka, mocno stawiano na bezpieczeństwo energetyczne i poszukiwanie niezależnych źródeł energii. Prawo i Sprawiedliwość oraz prezydent Lech Kaczyński prowadzili rozmowy mające na celu zapewnienie alternatywnych źródeł surowców energetycznych z takimi państwami jak: Azerbejdżan, Gruzja, Kazachstan, Arabia Saudyjska, Tunezja czy Algieria. Za sprawą starań polskiej dyplomacji w przyjętym na szczycie Rady Europy w marcu 2007 roku Planie Działania podkreślono potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa dostaw surowców energetycznych dla Unii Europejskiej w oparciu o zasadę solidarności między państwami członkowskimi.

To właśnie Prawo i Sprawiedliwość sprzeciwiało się budowie gazociągu północnego z Niemiec do Rosji i zainicjowało w 2006 roku budowę gazoportu w Świnoujściu, którego otwarcie wielokrotnie było opóźniane podczas rządów PO. W lutym 2007 roku PGNiG zakupiło udziały w norweskich złożach gazu ziemnego, których wielkość szacuje się na 36 mld m2. Spółka miała również wybudować gazociągi łączące Polskę ze złożami norweskimi. Przyjęto również programPolityka dla przemysłu gazu ziemnego”, który porządkował sektor przemysłu gazowego.

Dzięki staraniom rządu Prawa i Sprawiedliwości, Polska jesienią 2007 roku przystąpiła do Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MEA), co zwiększyło bezpieczeństwo energetyczne Polski, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Samo przystąpienie do tej organizacji stanowi swoisty certyfikat jakości dla polskiego sektora energetycznego, ponieważ wymagane były do tego szczegółowe warunki wstępne. W grudniu 2006 roku natomiast, premierzy Polski i Litwy podpisali umowę o budowie połączenia energetycznego pomiędzy systemami polskim i litewskim. Umożliwi to włączenie Litwy, Łotwy i Estonii do systemu energetycznego Unii Europejskiej.

W 2006 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości powierzył 39-letniej Annie Strzeżyńskiej prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Urząd stworzył właśnie rząd PiS w celu ograniczenia praktyk monopolistycznych. Nowa prezes wprowadziła mechanizmy konkurencji w telefonii komórkowej, dzięki czemu spadły o prawie połowę ceny dostępu do internetu i ceny usług telefonicznych.

W czerwcu 2007 roku zatwierdzony został przez Prawo i SprawiedliwośćPlan działań w zakresie rozwoju szerokopasmowej infrastruktury dostępowej do usług społeczeństwa informacyjnego w Polsce”. Zakładał on, że do 2010 roku liczba linii szerokopasmowych przypadających na 100 mieszkańców wzrośnie z 6 do 15%, natomiast do 2013 roku wzrośnie do około 50%. Spowodowało to również szerszy dostęp do Internetu na wsi, oraz obniżenie kosztów użytkowania z sieci.

Rząd PiS przygotował też pierwszy w historii informatyzacji polskiej administracji publicznej „Plan informatyzacji państwa”, który wszedł w życie w kwietniu 2007 roku. Najważniejsze jego elementy to: rejestry medyczne, rozliczenia podatków dla firm i obsługa podatkowa obywateli (e-Deklaracje i e-Podatki), nowy system ewidencji ludności (PESEL2), informatyzacja ksiąg wieczystych, Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) oraz elektroniczne dowody tożsamości. W 2007 roku rozpoczęła się realizacja 16 takich i podobnych projektów.

Przygotowany został plan modernizacji Policji oraz m.in. Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z którym do 2009 roku na Policję przeznaczono około 4,4 mld złotych natomiast na Państwową Straż Pożarną niespełna miliard złotych. Płace Policjantów w samym 2007 roku wzrosły o 219 złotych brutto. Podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości zlikwidowano też niezweryfikowane Wojskowe Służby Informatyczne i powołano nowe służby specjalne. Wprowadzono nowe procedury zakupu sprzętu wojskowego oraz organizowania przetargów.

Jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, to na tym polu Prawo i Sprawiedliwość również ma osiągnięcia. Powołano Centralne Biuro Antykorupcyjne, które tylko w pierwszym roku swojej działalności prowadziło łącznie prowadziło łącznie 284 postępowania przygotowawcze i sprawy operacyjne.

We wrześniu 2007 roku TNS OBOP opublikował badanie opinii publicznej dotyczące postrzegania korupcji w Polsce w latach 2005-2007, czyli w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Badanie wykazało, że w tym czasie zmniejszył się zasięg ogólnego poczucia obecności korupcji, w każdym z badanych obszarów życia publicznego zasięg przekonania, że za pieniądze można załatwić to co się chce, zmniejszył się, nastąpił spadek postrzeganej korupcji w każdym z badanych zawodów i ubyło ludzi, którzy słyszeli, że ktoś z ich bliskiego otoczenia dał łapówkę. Według badań CBOS w 2007 roku tylko 15% znało osobiście osoby, które wzięły łapówkę, w 2000 roku było to 30%, a w 2004 23%.

Wprowadzono sądy 24-godzinne, które zlikwidowała Platforma Obywatelska i powołano Krajową Szkołę Sędziów i Prokuratorów. Ocena działalności Policji według badań CBOS poprawiła się z 57% w październiku 2005 roku do 73% w maju 2007 roku. W 2006 roku ogólna liczba przestępstw w porównaniu z 2005 rokiem spadła o około 90 tysięcy czyli o prawie 7%, natomiast wykrywalność przestępstw wzrosła z 58,6% w 2005 roku do 67,4% w 2007 roku.

We wrześniu 2007 roku przedstawiono pierwszy w historii polskiej piłki nożnej akt oskarżenia o korupcję, obejmujący 34 osoby. Od 2005 roku przeprowadzono 36 kontroli w 18 związkach sportowych, w czterech przypadkach zawieszono władze, wprowadzając kuratora. Sejm uchwalił też przygotowaną przez rząd ustawę wprowadzającą nowy sposób odbywania kary pozbawienia wolności – system dozoru elektronicznego poza zakładem karnym, przeznaczony dla osób skazanych za drobne i niegroźne dla porządku publicznego przestępstwa i występki. System służy skuteczniejszej resocjalizacji skazanych, przeciwdziałaniu negatywnemu wpływu atmosfery więziennej na skazanego oraz przeciwdziała przepełnianiu się więzień.

Prawo i Sprawiedliwość uruchomiło też specjalny program Lokalnych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przestępstw. Udzielają one pomocy i schronienia ofiarom przestępstw ze szczególnym okrucieństwem, molestowania seksualnego, przestępstw względem dzieci, osobom starszym i niepełnosprawnym. Gwarantowana jest w nich pomoc specjalistów, psychologów, pracowników socjalnych, Policji, lekarzy a także duchownych. Ośrodki te stanowią również miejsce przeprowadzania mediacji.

Dodaj komentarz