Doktryna wojenna

Doktryna wojenna – zespół przyjętych w danym państwie poglądów na charakter wojny, na przygotowanie do niej państwa, a zwłaszcza jego sił zbrojnych, oraz na sposoby prowadzenia wojny. W wypadku, gdy państwo jest członkiem koalicji jego doktryna obok przyjętych ustaleń wspólnych dla koalicji zawiera ustalenia specyficzne dla danego państwa. Na doktrynę wpływa wiele czynników, za podstawowe uważa się: politykę państwa, stan potencjału wojennego, doświadczenia historyczne, tradycje narodowe, sytuację demograficzną, warunki geofizyczne

« Powrót do Leksykonu