Czechosłowacja

Czechosłowacja – istniejące w latach 1918-1938 oraz 1945-1992 państwo, znajdujące się w Europie Środkowej. 1 stycznia 1993 roku po jego rozpadzie powstały dwa odrębne państwa – Czechy i Słowacja. Sąsiadami Czechosłowacji były Niemcy w postaci RFN i NRD, Polska (PRL), ZSRS, Ukraina (od 1991 roku), Rumunia (do 1938), Węgry i Austria. Stolicą Czechosłowacji była Praga.

Read more

Prusy Wschodnie

Prusy Wschodnie – fragment Królestwa Pruskiego i potem Niemiec (poz zjednoczeniu, do 1945 roku). W 1772 roku z części ziem I RP powstała prowincja Prusy Wschodnie, której stolicą był Królewiec. Zgodnie z postanowieniami konferencji poczdamskiej Prusy Wschodnie zostały rozdzielone pomiędzy Polskę a ZSRS. Po rozpadzie ZSRS rosyjski fragment Prus Wschodnich w postaci Obwodu Kaliningradzkiego został eksklawą Rosji.

Read more

Holokaust

Holokaust (Zagłada Żydów) – masowe ludobójstwo ok. 6 mln Żydów z Europy, którego dokonali Niemcy i III Rzesza (wraz z sojuszniczymi państwami) podczas II wojny światowej. Nazwa pochodzi od greckiego słowa „holokaustos” – całopalenie, ofiara całopalna. Oprócz Żydów ofiarami Holokaustu było wielu Romów, etnicznych Polaków i narodów słowiańskich. Summa summarum w Holokauście śmierć poniosło 11 mln istnień ludzkich. Proceder polegał […]

Read more

Operacje Antypolskie

Operacje Antypolskie – działania o opresyjnym charakterze wymierzone w osoby narodowości polskiej i obywateli II RP, podejmowane przez okupanta niemieckiego, jak i komunistów z ZSRS, głównie w trakcie II wojny światowej. Zobacz więcej: Operacje Antypolskie

Read more

Zbrodnie Wehrmachtu

Zbrodnie Wehrmachtu – zbrodnie popełniane przez żołnierzy niemieckiego wojska w trakcie wojny obronnej 1939 i II wojny światowej. Na potrzeby tego opracowania skupiono się na polskich ofiarach nazistowskich pacyfikacji, masakr i aktów przemocy względem głównie cywilów. Zobacz więcej: Zbrodnie Wehrmachtu

Read more

Nawiązka

Nawiązka – w dawnych wiekach, w polskim prawie była to kara wymierzana za zranienie danej osoby. Ustalano ją zazwyczaj w formie pieniężnej i była zależna od pozycji stanowej/klasowej sprawcy, a także i poszkodowanego (zranionego). W rozumieniu współczesnym nawiązka to rodzaj kary zasądzanej przez sąd za określony katalog czynów przestępczych. Przepisy w tej materii reguluje polski kodeks karny.

Read more

Główszczyzna

Główszczyzna (kara głowy) – rodzaj kary stosowany w średniowiecznej kodyfikacji prawnej. Wypełnienie kary polegało na zapłaceniu rodzinie ofiary lub jej feudualnemu zwierzchnikowi określonej sumy pieniężnej należnej za głowę zabitego. Jest to termin podobny, aczkolwiek nie tożsamy z nawiązką. Główszczyzna była stosowana na przestrzeni wieków (od starożytności) przez liczne organizmy państwowe (np. Cesarstwo Rzymskie). Wymiar kary był różny, zazwyczaj uzasadniony od […]

Read more

Szkoła realna

Szkoła realna – rodzaj placówki edukacyjnej/szkolnej, gdzie prowadzono proces nauczania uwzględniając walory wychowawcze, naukę praktycznych umiejętności i edukowanie szerokich mas chłopskich. Autorem koncepcji szkoły realnej był Jan Juliusz Hecker, a pierwsza taka powstała w Berlinie, w 1747 roku, podczas rządów Fryderyka II. Absolwenci szkoły mieli potencjalnie służyć jako rezerwuar urzędniczo-oficerski dla władz państwowych.

Read more
1 2 3 4 10