1569 r.: Unia lubelska

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Porozumienie zwarte między Koroną Królestwa Polskiego a Wielkim Księstwem Litewskim. Unia lubelska została podpisana 1 lipca 1569 roku na sejmie walnym w Lublinie, została ratyfikowana przez króla 4 lipca 1569 roku. W przeciwieństwie do poprzednich umów personalnych, które wiązały oba narody wyłącznie osobą króla, unia lubelska jest unią realną.

W jej wyniku powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów,  ze wspólnym władcą, herbem, sejmem, walutą, polityką zagraniczną i obronną. Zachowano odrębny skarb, urzędy, wojsko i sądownictwo oraz języki urzędowe. Zniesiono też zakaz nabywania przez Polaków dóbr na Litwie. Rzeczpospolita Obojga Narodów przestała istnieć dopiero z rozbiorami Polski.

Zobacz więcej: Unia lubelska.

Dodaj komentarz