Historia Polski w skrócie

[ Za dużo informacji? Zobacz historię Polski w pigułce! ]

[ Za mało dat? Zobacz historię Polski – daty! ]

Historia Polski

ŚREDNIOWIECZE

Rok 966Chrzest Polski: uznawany jest za początek polskiej państwowości. Poprzez przyjęcie chrztu oraz ślub (w 965 r.) z czeską księżniczką Dobrawą Przemyślidką książę Polski z dynastii PiastówMieszko I (pierwszy władca Polan) włączył swoje państwo w zachodni krąg kultury chrześcijańskiej.

972 – Bitwa pod Cedynią: zwycięstwo wojsk Polan, którzy obronili Pomorze przed niemieckim najazdem. Posłuchaj: Cedynia 972

1000Zjazd w Gnieźnie. Męczeńską śmierć św. Wojciecha (997) i jego rychłą kanonizację polski książę Bolesław Chrobry wykorzystał doprowadzając na zjeździe gnieźnieńskim do utworzenia polskiej metropolii kościelnej w Gnieźnie oraz biskupstw w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu i tym samym do potwierdzenia pełnej samodzielności Polski przez cesarza Ottona III.

1002-1018Wojna polsko-niemiecka: rozpoczęta przez Bolesława Chrobrego, zakończona zdobyciem Milska i Łużyc.

1025Koronacja Bolesława Chrobrego: tuż przed śmiercią Bolesław Chrobry koronował się na pierwszego króla Polski, pozwoliło to umocnić pozycję Polski jako samodzielnego państwa

1138-1320Podział Polski na dzielnice: tzw. rozbicie dzielnicowe. Rozdrobienie państwa polskiego na coraz mniejsze, w znacznej mierze niezależne, władztwa terytorialne. Proces ten był związany z rozradzaniem się dynastii Piastów, której każdy członek, zgodnie z polskim prawem zwyczajowym, miał prawo do posiadania części ojcowizny.

1226Sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez księcia Konrada mazowieckiego. Zakon krzyżacki miał pomóc w walce z pogańskimi plemionami Prusów.

1241Najazd Tatarów: bitwa pod Legnicą zakończona przegraną wojsk polskich, działania dążące do zjednoczenia Polski zostały zahamowane na wiele lat w wyniku śmierci Henryka Pobożnego.

1327Początek wojny z zakonem Krzyżackim, prowadzonej przez Władysława Łokietka przeciwko sojuszowi krzyżackiemu z księciem płockim Wacławem.

1331Bitwa pod Płowcami: pokonanie Krzyżaków przez wojska Władysława Łokietka.

1335Zjazd w Wyszehradzie monarchów Czech, Węgier i Polski w celu rozstrzygnięcia sporu z Krzyżakami, Kazimierz Wielki stał się niekwestionowanym władcą Polski po wykupieniu korony od Jana Luksemburskiego, króla Czech.

1343Zawarcie pokoju w Kaliszu, w myśl jego postanowień Polska odzyskała Kujawy i ziemię dobrzyńską, przy Krzyżakach pozostawało Pomorze Gdańskie oraz ziemia michałowska i chełmińska jako „wieczysta jałmużna”.

Bitwa pod Grunwaldem - rekonstrukcja

Bitwa pod Grunwaldem – rekonstrukcja

1385Unia polsko-litewska w Krewie: związek Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego (jego istnienie zakończyło się dopiero wraz z III rozbiorem Polski w 1795 roku).  Książę Litwy, Władysław Jagiełło, został poprzez małżeństwo z Jadwigą Andegaweńską królem Polski.

1410Bitwa pod Grunwaldem: jedna z największych bitew w historii średniowiecznej Europy. Zwycięstwo sił polsko-litewskich przeciw Krzyżakom i wspomagającym ich pomniejszym państewkom Rzeszy. Niestety nie wykorzystano zwycięstwa do odbicia Malborka.

1411Pokój w Toruniu, zakończenie wojny polsko-krzyżackiej.

1431–1435Wojna z Krzyżakami zakończona zwycięskim dla Polski pokojem w Brześciu Kujawskim.

1444Bitwa pod Warną: starcie między oddziałami polsko-węgierskimi, a wojskami tureckimi (Imperium osmańskie). Trzykrotnie liczniejsze wojsko tureckie pokonało koalicję. W bitwie zginął król Władysław Warneńczyk.

RENESANS

1454–1466Wojna trzynastoletnia z zakonem krzyżackim, zakończona zwycięstwem Polaków i II pokojem w Toruniu.

1519–1521Ostatnia wojna zakonu krzyżackiego z Polską. Wojna zakończyła się czteroletnim rozejmem, po którego zakończeniu Krzyżacy, będący w trudnej sytuacji nie byli już w stanie prowadzić wojny.

1525Hołd pruski: ostatni wielki mistrz zakonu krzyżackiego Albrecht Hohenzollern składa hołd lenny Zygmuntowi I Staremu, królowi Polski.

Herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów1569Unia Lubelska – rozszerzenie unii „personalnej”, tj. wiążącej oba państwa tylko osobą władcy, Polski i Litwy w unię realną (odrębne pozostało natomiast wojsko i skarb): Rzeczpospolitą Obojga Narodów, od XVII wieku częściej znaną jako Rzeczpospolita Polska.

1570Ugoda Sandomierska: porozumienie pomiędzy wyznaniami reformowanymi w I Rzeczypospolitej: luteranami, kalwinami oraz braćmi czeskimi. Nie brali w nim udziału bracia polscy (arianie). Intencją była wspólna obrona przed kontrreformacją i zaprzestanie walk między różnymi wyznaniami protestanckimi.

1573Konfederacja warszawska: dokument uważany jest za początek prawnie gwarantowanej tolerancji religijnej. Zawierał postanowienia zapewniające szlachcie w Rzeczypospolitej swobodę wyznania.

1573Pierwsza wolna elekcja: odbyła się rok po bezpotomnej śmierci ostatniego z JagiellonówZygmunta II Augusta. Pierwszym królem wybranym w wolnej elekcji był Henryk Walezy, brat króla Francji Karola IX.

1596Unia brzeska – połączenie Cerkwi prawosławnej z Kościołem łacińskim w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

BAROK

Husarz

Husarz

1600Początek wojny ze Szwedami. Nie lubiany w Szwecji król Zygmunt III Waza, jednocześnie król Polski i Litwy tracił w Szwecji swoje wpływy na rzecz stryja Karola Sudermańskiego. Wojna dotyczyła też sporu o Inflanty.

1605Bitwa pod Kircholmem: jedno z najświetniejszych zwycięstw I Rzeczypospolitej, dokonane głównie dzięki husarii jako siły przełamującej. Rozgromiono ponad trzykrotnie liczniejszą armię szwedzką.

1622Rozejm w Mitawie: rozejm w wojnie ze Szwecją o Inflanty. Pozostawiał Polsce lenno kurlandzkie oraz południowo-wschodnie Inflanty z Dyneburgiem. Tę część Inflant zaczęto nazywać Inflantami Polskimi.

1627Bitwa pod Oliwą: bitwa morska pomiędzy flotą polską, a eskadrą okrętów szwedzkich, stoczona na redzie Gdańska. Wygrana Polaków.

1629Pokój w Altmarku, korzystny dla Szwecji: sześcioletni rozejm kończący wojnę polsko-szwedzką. W 1635 postanowienia rozejmu w Altmarku zmodyfikowano, podpisując korzystniejszy dla Polski rozejm w Sztumskiej Wsi.

1609–1618Wojna polsko-rosyjska: 9 października 1610 roku, po bitwie pod Kłuszynem, hetman Stanisław Żółkiewski zajął moskiewski Kreml. Od tego momentu przez dwa lata, do 7 listopada 1612 roku okupowała go polska załoga wojskowa. Od 2005 roku w Rosji rocznica wypędzenia Polaków z Kremla 7 listopada 1612 jest  obchodzona jako święto narodowe. Elektryczne Gitary – Kłuszyn

1620–1699Wojny polsko-tureckie. Okres szczególnego nasilenia się zbrojnych konfliktów między Polską a Turcją. Odbyły się trzy wojny w latach 1620 – 1621, 1672 – 1676 oraz 1683 – 1699. Polska przyczyniła się do zatrzymania marszu tureckiego na podbój zachodniej Europy.

1620Bitwa pod Cecorą: po nierozstrzygniętej obronie polskiego obozu, wojska Rzeczypospolitej zostały rozbite w odwrocie.

1621Bitwa pod Chocimiem: nierozstrzygnięty konflikt zbrojny między Rzeczpospolitą a Imperium osmańskim.

1672Najazd turecki na Polskę, zdobycie przez Turków Kamieńca Podolskiego.

1673Zwycięstwo pod Chocimiem: wojska koronne i litewskie pod dowództwem hetmana wielkiego koronnego Jana Sobieskiego (ok. 30 tysięcy żołnierzy) odniosły wielkie zwycięstwo nad wojskami tureckimi. Tylko kilku tysiącom Turków spośród całej,  ok. 30-tysięcznej armii udało się przedostać do Kamieńca Podolskiego. Reszta poległa, bądź dostała się do niewoli.

1683Odsiecz wiedeńska: bitwa stoczona 12 września 1683 roku pod Wiedniem między wojskami polsko-austriacko-niemieckimi pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego, a armią Imperium osmańskiego pod wodzą wezyra Kara Mustafy. Zakończyła się klęską Osmanów, którzy od tej pory przeszli do defensywy i przestali stanowić zagrożenie dla chrześcijańskiej części Europy.

1699Pokój w Karłowicach: kończył 255 lat wojen, w których po jednej stronie uczestniczyła Rzeczpospolita, a po drugiej Imperium osmańskie  jednocześnie zapoczątkował w XVIII wieku przyjazne stosunki obu państw w obliczu wzrostu potęgi Austrii, Imperium Rosyjskiego i Prus.

1717Sejm „niemy” jednodniowa sesja sejmu I Rzeczypospolitej, która miała miejsce za panowania króla Augusta II Mocnego. Sejm został nazwany „niemym” z powodu niedopuszczenia posłów do głosu, w obawie przed zerwaniem obrad. Miał charakter sejmu pacyfikacyjnego kończącego czas walki króla ze szlachtą.

OŚWIECENIE

1768–1772Konfederacja barska: zbrojny związek szlachty polskiej utworzony w obronie wiary katolickiej i niepodległości Rzeczypospolitej. Skierowany przeciwko: kurateli Imperium Rosyjskiego, królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu i popierającym go wojskom rosyjskim.

1772I rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy. 18 września 1772 roku kraje te notyfikowały Rzeczypospolitej fakt rozbioru, żądając zwołania sejmu dla przeprowadzenia cesji. Opór łamały groźby i dokuczliwa okupacja kraju przez wojska trzech mocarstw.

1788-1792Sejm Czteroletni (Wielki):  sejm zwołany za zgodą cesarzowej Rosji Katarzyny II w Warszawie, mający na celu, w zamyśle organizatorów, przywrócenie suwerenności i przyspieszenie rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej. Kolejny sejm, w Grodnie 23 listopada 1793 roku, uznał Sejm Czteroletni za niebyły i uchylił wszystkie ustanowione na nim akty prawne.

1791Uchwalenie Konstytucji 3 Maja (pierwsza w Europie, druga – po USA – na świecie): wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc nadużycia pańszczyzny. Konstytucja zniosła zasadę liberum veto.

1792Konfederacja targowicka: zawiązana przez przywódców magnackiego obozu republikanów w Targowicy w celu przywrócenia starego ustroju Rzeczypospolitej, pod hasłami obrony zagrożonej wolności przeciwko reformom Konstytucji 3 Maja, wprowadzającym monarchię konstytucyjną. Jej zawiązanie posłużyło Rosji jako pretekst do interwencji zbrojnej w Rzeczypospolitej.

1793II rozbiór Polski dokonany przez Rosję i Prusy: doszło do podpisania traktatu podziałowego między cesarzową Katarzyną IIkrólem Prus Fryderykiem Wilhelmem II. Po podpisaniu wojska pruskie weszły do Wielkopolski, a rosyjskie do wschodniej Polski.

1794Powstanie kościuszkowskie (insurekcja kościuszkowska): polskie powstanie narodowe przeciw Rosji i Prusom. Mimo podnoszącej morale zwycięskiej bitwy pod Racławicami w pierwszych dniach powstania (to tę bitwę obrazuje słynna „Panorama Racławicka” we Wrocławiu), ostatecznie polski zryw zakończył się niepowodzeniem. W ciągu 8 miesięcy powstania strona polska zmobilizowała do walki około 150 000 ludzi, z tego blisko 100 000 do służby w oddziałach regularnych, 50 000 służyło w milicji i pospolitym ruszeniu. Na Syberię zesłano około 20 000 powstańców.

1795III rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy: niecały rok po upadku insurekcji kościuszkowskiej władcy trzech państw uzgodnili wzajemnie traktat, zgodnie z którym przeprowadzili ostatni, pełny, trzeci rozbiór Rzeczypospolitej.

1797Powstanie Legionów Polskich we Włoszech: z inicjatywy Henryka Dąbrowskiego utworzono polskie formacje wojskowe, których celem była walka o niepodległość Polski. Walczące u boku wojsk francuskich i włoskich Legiony zostały utworzone  przez Francuzów we Włoszech. Tam wojska polskie miały się odbudować i przygotować do dalszych działań, gdyż po III rozbiorze polskie wojska były w pewnej części bezwładne.

1807Utworzenie Księstwa Warszawskiego: istniejącego do 1815 r., formalnie niepodległego, jednak w rzeczywistości podporządkowane go napoleońskiej Francji państwa. Było ono namiastką państwa polskiego.

1809Wojna z Austrią: będąca częścią wojny Napoleona z koalicją antyfrancuską, prowadzona jednak samodzielnie przez wojska polskie pod dowództwem Wodza Naczelnego Wojsk Polskich księcia Józefa Poniatowskiego. Kampania sił polskich została zakończona zwycięstwem.

1816Utworzenie Królestwa Polskiego: potocznie Królestwo Kongresowe – utworzony decyzją Kongresu Wiedeńskiego i istniejący do 1918 r. organizm państwowy na ziemiach polskich, w unii z Imperium Rosyjskim, do roku 1831 z własną konstytucją, sejmem, wojskiem, monetą i polskim językiem urzędowym oraz cesarzem rosyjskim jako królem Polski.

ROMANTYZM

1830Powstanie listopadowe: polskie powstanie narodowe przeciw Rosji, które wybuchło w nocy z 29 listopada na 30 listopada 1830, a zakończyło się 21 października 1831. Zasięgiem swoim objęło Królestwo Polskie i część ziem zabranych (Litwę, Żmudź i Wołyń). Powstańcom nie udało się zwyciężyć sił Imperium Rosyjskiego. Po polskiej stronie ok. 150 000 walczących, zginęło ok. 40 000. Posłuchaj: Emilia Plater

1846Wybuch powstania krakowskiego (rewolucji krakowskiej): było ono próbą powołania ogólnonarodowego powstania pod hasłami demokracji, podjętą w Krakowie. Porażka powstańców. Powstanie zakończyło się tzw. rabacją galicyjską.

Herb Powstania Styczniowego 1863

1863Wybuch Powstania styczniowego: było to polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, ogłoszone manifestem 22 stycznia 1863 wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy, spowodowane narastającym rosyjskim terrorem. Trwało do jesieni 1864, po stronie polskiej udział w nim wzięło ok. 200 000 żołnierzy (straty szacowane są na 10-20 tysięcy). Rosjanie rozpoczęli represje natychmiast po stłumieniu powstania, kilkadziesiąt tysięcy uczestników walk zesłano na Syberię. Władze rosyjskie przystąpiły też do wzmożonej rusyfikacji społeczeństwa polskiego. Posłuchaj: Sen powstańca

POZYTYWIZM

1914–1918I wojna światowa: Polacy brali w niej udział jako żołnierze trzech armii państw zaborczych. Był to największy konflikt zbrojny na kontynencie europejskim od czasu wojen napoleońskich.

1914Utworzenie w Warszawie Polskiej Organizacji Wojskowej: z inicjatywy Józefa Piłsudskiego w wyniku połączenia działających w Królestwie Polskim konspiracyjnych grup w celu walki z rosyjskim zaborcą.

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE

1918Odzyskanie niepodległości przez Polskę. Za datę przyjęto 11 listopada: jest to dzień przekazania władzy wojskowej  Józefowi Piłsudskiemu. Ponowne utworzenie polskiego państwa było możliwe dzięki korzystnemu dla Polaków wynikowi I wojny światowej (przegrana Niemiec i Austro-Węgier, osłabienie Rosji), działaniom polskiej dyplomacji (na powojennej konferencji w Wersalu Polska była reprezentowana przez Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego) oraz prowadzonej już wcześniej działalności organizacyjnej, zmierzającej do utworzenia struktur państwa oraz jego wojska.

Flaga Powstańców Wielkopolskich1918–1919Powstanie wielkopolskie – zbrojne wystąpienie polskich mieszkańców Wielkopolski przeciwko państwu niemieckiemu wkrótce po zakończeniu I wojny światowej. Polacy domagali się powrotu ziem zaboru pruskiego do Polski, która w tym czasie umacniała swą niepodległość. Powstanie zakończone pełnym sukcesem.

1919–1921 – Powstania śląskie – trzy konflikty zbrojne na Górnym Śląsku, jakie miały miejsce między ludnością polską i niemiecką. Odbyły się one w okresie formowania się Państwa Polskiego po zakończeniu I wojny światowej. Skutkiem trzeciego powstania było zyskanie dodatkowych terenów na rzecz Polski. Posłuchaj: Śląski rycerz

1919–1921Wojna polsko-bolszewicka: pomiędzy odrodzoną Rzeczpospolitą a Rosją Sowiecką, dążącą do podboju państw europejskich i przekształcenia ich w republiki sowieckie. Rozpoczęła się od walki o Wilno, z którego pierwotnie wyparto polskie oddziały. W trakcie wojny Polacy ruszyli na Kijów (1920), ale po pierwszych sukcesach role odwróciły się i do ofensywy przeszły wojska bolszewickie.

1920Bitwa warszawska (cud nad Wisłą) 12-25 sierpnia: była decydującym momentem wojny polsko-bolszewickiej. Zwycięstwo Polaków powstrzymało marsz bolszewików na Polskę, a w dalszej konsekwencji na Europę.

1921Traktat ryski: kończył wojnę polsko-bolszewicką, ustalał przebieg granic wschodnich oraz regulował inne sporne dotąd kwestie. Podpisana w Rydze umowa zatwierdziła ostatecznie kształt mapy II Rzeczpospolitej.

1921Konstytucja marcowa: wprowadzała ustrój republiki demokratycznej o parlamentarno-gabinetowym systemie rządów. Likwidowała przywileje stanowe i ich oznaki, czyli herby.

1926Przewrót majowy: zbrojny zamach stanu dokonany przez marszałka Józefa Piłsudskiego w dniach 12–15 maja. Powodami zamachu była pogarszająca się sytuacja polityczna i gospodarcza kraju. 14 maja Piłsudski przejął kontrolę nad Warszawą. W wyniku walk zginęło 379 osób. Legalny rząd Wincentego Witosa podał się do dymisji, a prezydent Stanisław Wojciechowski złożył swój urząd. Uprawnienia prezydenta przejął Maciej Rataj, który powołał nowy rząd z Kazimierzem Bartlem na czele, w którym Piłsudski został ministrem spraw wojskowych i generalnym inspektorem Sił Zbrojnych.  Zamach majowy rozpoczął 13-letnie, autorytarne rządy sanacji.

II WOJNA ŚWIATOWA

1939 Zerwanie przez Niemcy paktu o nieagresji z Polską: wybuch II wojny światowej, atak Niemiec na Polskę 1 września. II wojna światowa rozpoczęła się atakiem Niemiec na Polskę, symbolem ataku i rozpoczęcia wojny stało się uderzenie na polską składnicę wojskową Westerplatte w Wolnym Mieście Gdańsku, rozpoczęte o godzinie 4:45 strzałami pancernika Schleswig-Holstein, który z kurtuazyjną wizytą wpłynął do portu w Gdańsku kilka dni wcześniej.

1939Atak Związku Sowieckiego na Polskę 17 września: była to realizacja tajnego sowieckiego paktu z Niemcami.

Polska Walcząca1939–1945Powstanie i działalność Polskiego Państwa Podziemnego: na terenach okupowanych Polacy utworzyli pierwsze w świecie tajne struktury państwowe, z sądownictwem, edukacją i wojskiem.

1940Zbrodnia katyńska – dokonany przez Sowietów mord na polskich jeńcach wojennych, w tym oficerach Wojska Polskiego. Posłuchaj: Katyńskie łzy

1943Powstanie w getcie warszawskim: zryw organizacji żydowskich i wspomagających ich żołnierzy polskich przeciw terrorowi niemieckiemu. Bezpośrednią przyczyną powstania była likwidacja getta warszawskiego. Powstanie zakończyło się klęską po niecałym miesiącu walk nie mających szans powodzenia.

Powstanie Warszawskie 1944

Powstanie Warszawskie

1944Wybuch Powstania warszawskiego 1 sierpnia: wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Powstańcy chcieli odzyskać miasto wobec nadciągającego frontu sowieckiego, by być wobec Armii Czerwonej gospodarzem polskiej stolicy. Rosjanie, którzy oficjalnie wspierali powstanie i deklarowali walkę z Niemcami, po jego wybuchu praktycznie nie wzięli udziału w ofensywie przeciw hitlerowcom, a  ponadto atakowali Polaków chcących przyłączyć się do walki. Po 63 dniach nierównej walki niedozbrojone polskie oddziały powstańcze ogłosiły kapitulację. Zginęło kilkanaście tysięcy polskich żołnierzy oraz ponad 100 tysięcy cywilów: niemiecki okupant stosował niespotykane wcześniej metody destrukcji zabudowań miejskich. Po upadku powstania dokończono plan zrównania Warszawy z ziemią. Posłuchaj: Orlęta Warszawy

Mapa Polski 1939r.

Mapa Polski 1939 i 1945

1945 – Zakończenie II wojny światowej, konferencja w Jałcie: bezwarunkowa kapitulacja III Rzeszy. Alianci (premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill oraz prezydent USA Franklin Delano Roosevelt) przystali na żądania Józefa Stalina i oddali Polskę – choć formalnie była w obozie zwycięzców – w strefę wpływów ZSRS, dodatkowo odbierając Polakom na rzecz Sowietów tereny wschodnie (Kresy, z Wilnem i Lwowem).

KOMUNIZM

1945Rozpoczęcie rządów komunistów w Polsce, choć formalnie, w ramach okupacji sowieckiej, działali już od 1944r. (manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, który został powołany w Moskwie i funkcjonował pod polityczną kontrolą Józefa Stalina).

1947-1956Polska w okresie stalinizmu: po wojnie następowały zmiany upodabniające polski system społeczny i gospodarczy do modelu sowieckiego. Zachowano pozory wielopartyjności, jednak wkrótce to Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) realnie decydowała o państwie. Państwo zaczęło przybierać formę totalitarną. Likwidowano kolejne zrzeszenia, stowarzyszenia społeczne. Kontroli poddano związki zawodowe. Zniesiono samorządy lokalne, a sądownictwo zostało podporządkowane władzy, przez co przestało być obiektywne i niezawisłe. Przeciwników politycznych skazywano w pokazowych procesach, nierzadko skazując na śmierć.

1944- 1963Działalność polskiej partyzantki antykomunistycznej: tzw. „Żołnierzy Wyklętych”. Rekrutujący się w większości z Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ), ale również AK i innych organizacji, Polacy nie pogodzili się z powojennym losem Polski i próbowali walczyć z okupantem. Według PRL-owskiej propagandy nie byli to żołnierze, lecz „leśne bandy” czy  „zaplute karły reakcji”, stąd przydomek „Żołnierze Wyklęci”.

1980Powstanie NSZZ „Solidarność” było zwieńczeniem działalności opozycji w Polsce. Po „Poznańskim Czerwcu ’56”, „Marcu 68”, czy „Grudniu 70” na Wybrzeżu, udało się wymóc na komunistycznej władzy powołanie do życia wolnych związków zawodowych. Powstanie i ruchSolidarności” oprócz aspektów ekonomicznych było powiewem wolności.

1981Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce (rozpoczęty 13 grudnia, zniesiony 22 lipca 1983r.), mającego na celu stłumienie ruchu Solidarności i zmianę jej kierownictwa. Powstała po stanie wojennym tzw. „druga Solidarność” nie była już tym samym związkiem.

III RP

1989Obrady Okrągłego Stołu: porozumienie części przywódców Solidarności z komunistami. Koniec komunizmu w Polsce, początek III Rzeczpospolitej.

1999Wstąpienie Polski do NATO 12 marca. Polska stała się formalnie członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego.

2004Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej 1 maja.

2010Katastrofa smoleńska, 10 kwietnia w katastrofie samolotu lecącego z delegacją polską na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej zginęło 96 osób. W tym prezydent Lech Kaczyński z  małżonką, oraz czołowi polscy politycy, dowódcy Wojska Polskiego, osoby towarzyszące, piloci i załoga.

Historia Polski

Historia Polski pełna nieszczęść i klęsk?

„Polska historia jest taka, że najpierw powstrzymaliśmy ekspansję Niemiec na wschód, potem ekspansję islamu na zachód, a potem obroniliśmy Europę przed rewolucją bolszewicką i doprowadziliśmy do upadku imperium sowieckiego. I jeszcze po drodze stworzyliśmy pierwsze w Europie państwo demokratyczne, wieloreligijne i oparte na tolerancji”.

Lech Kaczyński

Więcej na temat historii Polski od 1939r. w „Akademii Leminga

[ granice Polski ]

Dodaj komentarz