Historia Polski w pigułce

[tutaj historia Polski w skrócie – dowiedz się nieco więcej!]

Historia Polski

Poniżej historia Polski w pigułce:

966 – Chrzest Polski, początek polskiej państwowości.

972 – Bitwa pod Cedynią, zwycięstwo wojsk polskich nad niemieckimi.

1000 – Zjazd w Gnieźnie, spotkanie cesarza Niemieckiego Ottona III z Bolesławem Chrobrym.

1002-1018 – Wojna polsko-niemiecka, rozpoczęta przez Bolesława Chrobrego, zakończona zdobyciem Milska i Łużyc.

1025 – Koronacja Bolesława Chrobrego, uzyskanie pełnej samodzielności państwa polskiego.

1138 – Podział Polski na dzielnice, rozbicie państwa i jego osłabienie.

1226 – Sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez księcia mazowieckiego, Konrada.

1241 – Najazd Tatarówbitwa pod Legnicą, klęska Polski, dalszy marsz Mongołów na Węgry.

1327 – Początek wojny z Zakonem Krzyżackim, wojna rozpoczęta przez Polskę dla zdobycia Mazowsza.

1331 – Bitwa pod Płowcami, pokonanie Krzyżaków przez wojska Władysława Łokietka.

1335 – Zjazd w Wyszehradzie monarchów Czech, Węgier i Polski w celu rozstrzygnięcia sporu z Krzyżakami.

1343 – Zawarcie pokoju w Kaliszu, zakon krzyżacki staje się zależny od Polski.

1385 – Unia polsko-litewska, zapoczątkowanie ścisłej współpracy Polski i Litwy.

1410 – Bitwa pod Grunwaldem, zwycięstwo wojsk polskich i litewskich przeciw Krzyżakom.

1411 – Pokój w Toruniu, zakończenie wojny polsko-krzyżackiej 1409-1411.

1431-1435 – Wojna polsko-krzyżacka, zakończona zwycięskim dla Polski pokojem w Brześciu Kujawskim.

1444 – Bitwa pod Warną, klęska sił polsko – węgierskich przeciwko Turcji, śmierć króla Władysława Warneńczyka.

1454 – 1466 – Wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim.

1466 – II pokój w Toruniu, wyeliminowanie Krzyżaków z grupy liczących się potęg w Europie.

1519 – 1521 – Ostatnia wojna Zakonu Krzyżackiego z Polską.

1525 – Hołd Pruski, Albrecht Hochenzollern składa hołd lenny królowi Polski Zygmuntowi I Staremu.

1569 – Unia lubelska z Litwą, powstanie Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

1570 – Ugoda sandomierska, porozumienie pomiędzy luteranami, kalwinami oraz braćmi czeskimi.

1573 – Konfederacja warszawska, początek gwarantowanej prawnie tolerancji religijnej.

1573 – Pierwsza wolna elekcja, wybór Henryka Walezego na króla Polski.

1596 – Unia brzeska, połączenie Cerkwi prawosławnej z Kościołem łacińskim w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

1600 – Początek wojny ze Szwedami, walka o tron szwedzki między Karolem Sudermańskim a Zygmuntem III Wazą, spór o Inflanty.

1605 – Bitwa pod Kircholmem, wojska polskie i litewskie, przy użyciu husarii rozgromiły wojsko szwedzkie.

1622 – Rozejm ze Szwedami w Mitawie, kończący wojnę ze Szwecją o Inflanty.

1629 – Pokój w Altmarku, sześcioletni rozejm pomiędzy Szwecją a Rzecząpospolitą.

1609 – 1618 – Wojna polsko-rosyjska, wkroczenie wojsk polskich do Moskwy.

1620 – 1699 – Wojny polsko-tureckie, seria konfliktów, która zakończyła się rozbiciem Turcji przez wojska Jana III Sobieskiego.

1620 – Klęska pod Cecorą, bitwa rozegrała się między armią turecko-tatarską, a polskimi wojskami.

1621 – Bitwa pod Chocimiem, zwycięstwo wojsk Rzeczpospolitej nad armią turecką sułtana Osmana II.

1672 – Najazd turecki na Polskę, zdobycie przez Turków Kamieńca Podolskiego.

1673 – Zwycięstwo pod Chocimiem, wojska koronne i litewskie rozbiły armię turecką.

1683 – Odsiecz wiedeńska, zwycięstwo wojsk wojsk austriackich, niemieckich i polskich, zatrzymanie Turków przed dalszym podbojem zachodniej Europy.

1699 – Pokój w Karłowicach, kończył wojnę pomiędzy państwami Ligi Świętej a Imperium Osmańskim.

1717 – Sejm niemy,  miał zakończyć walki króla ze szlachtą.

1768 – 1772 – Konfederacja barska, stała się pretekstem do rozbioru Polski.

1772 – I rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy.

1788 – 1792 – Sejm Czteroletni (Wielki) miał na celu przywrócenie suwerenności i przyspieszenie rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej.

1791 – Uchwalenie Konstytucji 3 Maja (pierwsza w Europie, druga – po USA – na świecie).

1792 – Konfederacja targowickaspisek magnacki zawiązany w celu obalenia reform Sejmu Czteroletniego i Konstytucji 3 Maja.

1793 – II rozbiór Polski dokonany przez Rosję i Prusy.

1794 – Powstanie kościuszkowskie przeciw Rosji i Prusombitwa pod Racławicami, wygrana wojsk polskich nad rosyjskimi.

1795 – III rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy.

1797 – Powstanie Legionów Polskich we Włoszech, utworzone za przyzwoleniem Napoleona, z wojskowych polskich, przebywających na emigracji.

1807 – Utworzenie Księstwa Warszawskiego, namiastka państwa polskiego.

1816 – Utworzenie Królestwa Polskiego, do 1918 roku jako część składowa Imperium Rosyjskiego.

1830 – Wybuch powstania listopadowego 29/30 listopada, powstanie narodowe przeciw Rosji, zakończone przegraną.

1846 – Wybuch powstania krakowskiego, zakończone klęską położyło kres istnieniu Wolnego Miasta Krakowa.

1863 – Wybuch powstania styczniowego 22 stycznia, po stłumieniu powstania władze rosyjskie wystosowały silne represje wobec ludności polskiej.

1914 – 1918 – I wojna światowa, największy konflikt zbrojny na kontynencie europejskim od czasu wojen napoleońskich.

1918 – Odzyskanie niepodległości (za datę przyjęto 11 listopada) po 123 latach zaborów.

1918 – Nadanie Polkom praw wyborczych (kobiety otrzymaly także możliwość kandydowania w wyborach)

1918–1919 – Powstanie wielkopolskie, jedno z nielicznych zwycięskich powstań, pozwoliło przyłączyć Wielkopolskę do odradzającej się Polski.

1919 – Uchwalenie Małej Konstytucji, wprowadzała w Polsce system rządów komitetowych.

1919–1921 – Powstania śląskie – trzy konflikty zbrojne na Górnym Śląsku.

1919 – 1921 – Wojna polsko-bolszewicka, wojna pomiędzy odrodzoną Rzeczpospolitą a Rosją Sowiecką.

1920 – Bitwa warszawska (cud nad Wisłą) 12-25 sierpnia.

1921 – Traktat ryski, ustanowienie granic Polski.

1921 – Konstytucja marcowa, pierwsza nowoczesna polska Konstytucja.

1926 – Przewrót majowy marszałka Józefa Piłsudskiego.

1939 – Zerwanie przez Niemcy paktu o nieagresji z Polskąwybuch II wojny światowejatak Niemiec na Polskę 1 września.

1939 – Atak Związku Sowieckiego na Polskę 17 września, realizacja tajnego sowieckiego paktu z Niemcami.

1939 – 1945 – Powstanie i działalność Polskiego Państwa Podziemnego, jedyne takie państwo w Europie z działającą podziemną administracją, armią a nawet szkolnictwem.

1940 – Mord katyński – dokonana przez Sowietów zbrodnia na polskich jeńcach wojennych, w tym oficerach Wojska Polskiego.

1943 – Powstanie w getcie warszawskim, zbrojne wystąpienie Żydów z getta w Warszawie przeciwko Niemcom.

1944 – Wybuch Powstania warszawskiego 1 sierpnia, trwało 63 dni, zakończone klęską i całkowitą zagładą Warszawy.

1945 – Zakończenie II wojny światowejkonferencja w Jałcie (uznanie Polski za strefę wpływów ZSRS, odebranie Polsce Kresów Wschodnich), bezwarunkowa kapitulacja III Rzeszykonferencja w Poczdamie.

1945 – Rozpoczęcie rządów komunistów w Polsce, przy całkowitym poparciu zachodnich „sojuszników” Polski.

1947 – 1956 – Polska w okresie stalinizmu, okres w którym stosowano najcięższe represje i terror.

1980 – Powstanie NSZZ „Solidarność”, powstała dla obrony praw pracowniczych, jeden z głównych ośrodków opozycji przeciw rządowi Polski Ludowej.

1981 – Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce (rozpoczęty 13 grudnia, zniesiony 22 lipca 1983r.), mającego na celu stłumienie ruchu Solidarności i zmianę jej kierownictwa.

1989 – Obrady Okrągłego Stołukoniec komunizmu w Polscepoczątek III RP.

1999 – Wstąpienie Polski do NATO 12 marca, Polska stała się formalnie członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego.

2004 – Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej 1 maja, na mocy tzw. Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach.

2010 – Katastrofa smoleńska, zginął w niej prezydent Lech Kaczyński z małżonką i 94 pasażerów lecących na uroczystości do Katynia.

Za mało? Zobacz historię Polski w skrócie!

Dodaj komentarz