Deklaracja lojalności

Deklaracja lojalności – nazywana potocznie lojalką. Określenie używane w odniesieniu do dokumentu, do którego podpisanie władze PRL nakłaniały działaczy opozycji politycznej w Polsce w okresie stanu wojennego. Oświadczenie miało następującą treść: „Ja, niżej podpisany oświadczam i zobowiązuję się do zaniechania wszelkiej działalności szkodliwej dla Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w szczególności do przestrzegania obowiązującego porządku prawnego.”

Nie było to zobowiązanie się do współpracy z bezpieką, jednak podpisanie lojalki było rozumiane przez władze komunistyczne oraz przez opozycjonistów, jako deklaracja zaprzestania działalności opozycyjnej.

« Powrót do Leksykonu