NIK

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) – najwyższy organ kontroli Rzeczypospolitej Polskiej, podlegający Sejmowi. Kontroluje działalność organów administracji rządowej, NBP, organów samorządu terytorialnego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych, komunalnych osób prawnych i innych komunalnych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. Może również kontrolować działalność innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych w zakresie, w jakim wykorzystują one majątek lub środki państwowe lub komunalne oraz wywiązują się z zobowiązań finansowych na rzecz państwa.

« Powrót do Leksykonu