Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) – organ państwowy, który według Konstytucji ma stać na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. W skład Rady wchodzi 5 członków. Po 2 członków wybiera Sejm i Prezydent RP, 1 członka Senat. Kadencja KRRiT trwa 6 lat. Ta sama osoba nie może zostać ponownie wybrana na pełną kadencję. Członkowie KRRiT odpowiadają przed Trybunałem Stanu.

Do jej zadań należą m.in. określanie warunków działalności nadawców programów radiowych i telewizyjnych, rozpatrywanie wniosków o nadanie i udzielanie koncesji, sprawowanie kontroli nad działalnością nadawców, organizowanie badań treści i odbioru programów radiowych i telewizyjnych, ustala stawki kwotowe opłat abonamentowych, powoływanie rad nadzorczych spółek telewizji i radiofonii publicznej, nakładanie kar pieniężnych na nadawców.

« Powrót do Leksykonu