PRON

Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego (PRON) – fasadowa organizacja polityczna utworzona w 1982 roku w okresie stanu wojennego przez PZPR i podporządkowane jej stronnictwa polityczne oraz prorządowe organizacje katolickie w celu propagandowego wykazania poparcia społeczeństwa dla władz, a w szczególności wprowadzenia stanu wojennego. Początkowo miała nazwę Obywatelskie Komitety Ocalenia Narodowego. PRON miał nawiązywać do tradycji działalności Frontu Jedności Narodu, jednoczącego patriotycznie nastawionych Polaków różnych orientacji politycznych i światopoglądowych. PRON zakończył działalność 8 listopada 1989 roku.

« Powrót do Leksykonu