Wielkie Księstwo Litewskie

Wielkie Księstwo Litewskie – państwo obejmujące ziemie dzisiejszej Litwy, Białorusi, północno-wschodniej Polski i większej części Ukrainy, zachodnich kresów Rosji od XIII w. do 1795 roku. Językiem urzędowym był język polski, posługiwano się również łaciną i litewskim. Od zawarcia unii lubelskiej każdy nowo koronowany król Polski automatycznie zostawał władcą Litwy. Oba państwa utworzyły Rzeczpospolitą Obojga Narodów, ale wciąż zachowywały pewną odrębność.

« Powrót do Leksykonu