Związek Polaków w Niemczech

Związek Polaków w Niemczech (ZPwN, niem. Bund der Polen in Deutschland e. V.) – jest to istniejąca od 1922 roku organizacja polonijna w Niemczech.

Jej początkowym celem (do roku 2001) było reprezentowanie prawne Polaków, polskich Niemców i polskich stowarzyszeń przed niemieckimi władzami. Głównym celem było zapewnienie polskiej mniejszości narodowej w Niemczech pełni praw przysługującym mniejszościom i obrona interesów takich osób i organizacji w całokształcie życia społecznego.

Po 2001 roku, zgodnie ze statutem organizacji, jej celem jest „Ochrona i reprezentowanie interesów osób, o których jest mowa w Traktacie o Sąsiedztwie i Przyjacielskiej Współpracy, we wszystkich dziedzinach przed urzędami administracji publicznej Republiki Federalnej Niemiec i Rzeczypospolitej Polskiej, a także w celu ochrony ich interesów zgodnie z konstytucją kraju zamieszkania, wspieranie działań, które dążą do tolerancji, wzajemnego szacunku i zrozumienia między narodami i umożliwiają zachowanie i utrzymanie tożsamości etnicznej i kulturowej – w szczególności współpracę ze wszystkimi, których celem są dobrosąsiedzkie stosunki między Republiką Federalną Niemcy i Polską, które służą zbliżeniu między obu narodami, zapewnienie materiałów i wsparcia logistycznego, jak również środków technicznych i realizacji celów stowarzyszenia, zgodnie z Konstytucją, umową między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie z 17 czerwca 1991, Statutem i uchwały Władz Naczelnych.”

« Powrót do Leksykonu