Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt

[Powrót do: Agenda ONZ 2030]

ONZ podaje,że dokonał się znaczny postęp w zwiększeniu dlugości życia i ograniczaniu najczęstszych czynników powodujących śmiertelność dzieci i matek. Każdego dnia umiera o 17,000 mniej dzieci niż w 1990 roku, jednak każdego roku, przed ukończeniem piątego roku życia, umiera wciąż 6 milionów dzieci. Stosowane na skalę światową, od 2000 roku, szczepienia przeciwko odrze miały zapobieć 15,6 milionom zgonów.

Szczepionki są ważnym punktem w programach ONZ, a także Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). W październiku 2014 roku grupa biskupów katolickich w Kenii wydała oświadczenie, w którym twierdziła, że program szczepień przeciwko tężcowi skierowany do kobiet wkraczających lub będących w okresie rozrodczym, a finansowany przez Fundację Billa i Melindy Gatesów, był w rzeczywistości ukrytą próbą masowej sterylizacji. Do szczepionki miano dodać b-HCG, składnik eksperymentalnych szczepionek antykoncepcyjnych.

Niczego jednak nie udowodniono, faktem jest jednak, że szczepionki przeciw tężcowi były podawane głównie kobietom w wieku od 14 do 49 lat, a chłopcy i mężczyźni nie byli objęci kampanią. Kontrola urodzeń jest kolejnym ważnym punktem Agendy ONZ 2030. Zwraca się w tym dokumencie uwagę, że Od 1990 roku nastąpił duży wzrost stosowania środków antykoncepcyjnych, natomiast w latach 2000, wzrost nie był już tak duży. Coraz więcej kobiet ma też dostęp do świadczeń z zakresu planowania rodziny, ale zapotrzebowanie na takie usługi wzrasta w coraz większym tempie.

Jedno z zadań mówi wprost:

3.7 Do 2030 roku zapewnić powszechny dostęp do świadczeń z zakresu zdrowia seksualnego reprodukcyjnego, w tym planowania rodziny, informacji i edukacji oraz włączyć zdrowie reprodukcyjne do krajowych strategii i programów.

Już w 1992 roku na konferencji na temat środowiska i rozwoju w Rio de Janeiro, podczas której powstała Agenda 2021, zapadła decyzja o podjęciu prac nad tak zwaną Kartą Ziemi. Kartę zaprezentowali w 2000 roku Maurice Strong oraz były sowiecki przywódca Michaił Gorbaczow. W dokumencie napisano: „Bezprecedensowy wzrost populacji ludzkiej przeciąża ekologiczne i społeczne systemy.”

Określenie „dostęp do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego” obejmuje powszechny dostęp do aborcji i antykoncepcji. Powyższe określenie i inne podobne są stosowane przez ONZ oraz wiele rządów krajowych i międzynarodowych organizacji w odniesieniu do dostępu do aborcji i antykoncepcji, w tym do środków o poronnym działaniu. Presję na legalizację i powszechny dostęp do aborcji widzimy na całym świecie.

Według Amnesty International dostęp do aborcji jest „fundamentalnie związany z ochroną i przestrzeganiem praw człowieka przysługujących kobietom, dziewczętom i innym osobom, które mogą zajść w ciążę oraz służy niwelowaniu nierówności społeczno-ekonomicznych i osiągnięciu równości płci”. 

W czerwcu 2021 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję autorstwa chorwackiego polityka Predraga Matića, która mówi, że prawo do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego jest podstawowym filarem praw kobiet i równości płci, którego nie można w żaden sposób osłabić ani odebrać”. Ponadto Parlament Europejski stwierdził, że naruszenia praw reprodukcyjnych i seksualnych są formą przemocy wobec kobiet oraz stanowią przeszkodę na drodze do osiągnięcia równości płci.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) za swoją rolę uważa m.in. „upowszechnianie dostępu do aborcji; wspieranie państw członkowskich w dostosowaniu systemów zdrowotnych do potrzeb kobiet z niechcianymi ciążami, promowanie metodologii kontroli jakości usług aborcyjnych oraz szkolenie trenerów w zakresie poradnictwa i opieki w przypadku aborcji„.

WHO opracowała też przewodnik, który ma pomóc w realizacji trzeciego celu Agendy ONZ 2030. Doradza w nim prowadzenie edukacji zdrowotnej, poradnictwa i dostarczanie darmowych środków antykoncepcyjnych nieletnim. Dzieci w wieku od 15 lat mają mieć powszechny dostęp do aborcji. Takie uświadamianie na temat antykoncepcji i aborcji ma się odbywać w klubach dziecięcych i młodzieżowych m.in. Czerwonego Krzyża w sposób osłabiający tradycyjne przekonania religijne. Środki antykoncepcyjne mają być dostarczane bez powiadomienia rodziców i nauczyciele w szkołach mają propagować antykoncepcję oraz aborcję.

Na stronie Amnesty International można znaleźć informację, że:

„WHO zauważyła, że ​​jednym z pierwszych działań w celu zmniejszenia ilości zgonów i urazów matek jest zapewnienie przez państwo, aby ​​osoby zainteresowane miały dostęp do edukacji seksualnej, były w stanie stosować skuteczną antykoncepcję, miały dostęp do bezpiecznej i legalnej aborcji i otrzymywały odpowiednie świadczenia na wypadek komplikacji po zabiegu.”

Warto zwrócić uwagę, że Agenda ONZ 2030 została poparta przez papieża Franciszka. W dniu 1 września 2016 roku papież Franciszek stwierdził w swoim komunikacie z okazji obchodów Światowego Dnia Modlitwy o ochronę stworzenia, iż jest „zadowolony, że we wrześniu 2015 roku świat przyjął cele zrównoważonego rozwoju”.

W przemówieniu do Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w dniu 25 września 2015 roku, na krótko przed formalnym przyjęciem Agendy 2030 papież powiedział, że „przyjęcie Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju na światowym szczycie, który otwiera dziś będzie ważnym znakiem nadziei”. Czy papież Franciszek mógł nie zauważyć promocji „dostępu do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego”? Jego słowa tego nie potwierdzają, wręcz przeciwnie. Wyraził też opinię, że strony porozumienia powinny „podjąć odpowiednie zobowiązania w dziedzinie praw człowieka, które są uznawane w niniejszej umowie, w celu urzeczywistnienia równości płci i równouprawnienia kobiet”.

Zadania wyznaczone przez ONZ, aby poprawić zdrowie i dobrobyt światowej populacji:

3.1 Do 2030 roku zmniejszyć globalny wskaźnik śmiertelności okołoporodowej do poziomu mniejszego niż 70 przypadków na 100 tysięcy żywych urodzeń.

3.2 Do 2030 roku wyeliminować przypadki zgonów wśród noworodków i dzieci poniżej piątego roku życia, którym można zapobiec. Wszystkie państwa będą dążyć do ograniczenia umieralności noworodków co najwyżej do poziomu 12 przypadków na tysiąc żywych urodzeń i umieralność dzieci poniżej piątego roku życia co najwyżej do poziomu 25 przypadków na tysiąc żywych urodzeń.

3.3 Do 2030 roku wyeliminować epidemie AIDS, gruźlicy, malarii i zaniedbanych chorób tropikalnych oraz zwalczyć wirusowe zapalenie wątroby, choroby przenoszone przez wodę oraz inne choroby zakaźne.

3.4 Do 2030 roku obniżyć o 1/3 przedwczesną umieralność z powodu chorób niezakaźnych poprzez zapobieganie i leczenie oraz promowanie zdrowia psychicznego i dobrostanu.

3.5 Wzmocnić zapobieganie i leczenie uzależnień od środków odurzających, w tym narkotyków oraz szkodliwego spożycia alkoholu.

3.6 Do 2020 roku zmniejszyć o połowę liczbę wszystkich rannych i ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych na świecie.

3.7 Do 2030 roku zapewnić powszechny dostęp do świadczeń z zakresu zdrowia seksualnego reprodukcyjnego, w tym planowania rodziny, informacji i edukacji oraz włączyć zdrowie reprodukcyjne do krajowych strategii i programów.

3.8 Zapewnić powszechną opiekę zdrowotną, w tym zabezpieczenie przed ryzykiem finansowym, dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej wysokiej jakości oraz bezpiecznych, skutecznych, wysokiej jakości, przystępnych cenowo lekarstw i szczepionek.

3.9 Do 2030 roku znacząco obniżyć liczbę zgonów i chorób powodowanych przez niebezpieczne substancje chemiczne oraz zanieczyszczenie i skażenie powietrza, wody i gleby.

3.A Wzmocnić proces wdrażania Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu (World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control).

3.B Wspierać badania nad oraz opracowanie nowych szczepionek i lekarstw przeciwko chorobom zakaźnym i niezakaźnym, które dotykają przede wszystkim kraje rozwijające się. Zapewnić dostęp do podstawowych lekarstw i szczepionek po przystępnej cenie, zgodnie z Deklaracją z Doha dotyczącą Porozumienia w Sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej i Zdrowia Publicznego (Doha Declaration on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights and Public Health), które potwierdza prawo krajów rozwijających się do korzystania w pełni z postanowień Porozumienia w Sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej (Agreement on Trade–Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS Agreement) w zakresie swobody ochrony zdrowia publicznego i w szczególności zapewnienia wszystkim dostępu do lekarstw.

3.C Znacznie zwiększyć finansowanie ochrony zdrowia, jak również nabór, rozwój, szkolenie i utrzymanie pracowników opieki zdrowotnej w krajach rozwijających się, szczególnie w tych najmniej rozwiniętych oraz małych rozwijających się państwach wyspiarskich.

3.D Wzmocnić zdolność wszystkich krajów, szczególnie państw rozwijających się, w dziedzinie wczesnego ostrzegania, redukcji ryzyka oraz zarządzania krajowym i globalnym ryzykiem w obszarze zdrowia.