Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt

[Powrót do: Agenda ONZ 2030]

ONZ podaje,że dokonał się znaczny postęp w zwiększeniu dlugości życia i ograniczaniu najczęstszych czynników powodujących śmiertelność dzieci i matek. Każdego dnia umiera o 17,000 mniej dzieci niż w 1990 roku, jednak każdego roku, przed ukończeniem piątego roku życia, umiera wciąż 6 milionów dzieci. Stosowane na skalę światową, od 2000 roku, szczepienia przeciwko odrze miały zapobieć 15,6 milionom zgonów.

Szczepionki są ważnym punktem w programach ONZ, a także Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). W październiku 2014 roku grupa biskupów katolickich w Kenii wydała oświadczenie, w którym twierdziła, że program szczepień przeciwko tężcowi skierowany do kobiet wkraczających lub będących w okresie rozrodczym, a finansowany przez Fundację Billa i Melindy Gatesów, był w rzeczywistości ukrytą próbą masowej sterylizacji. Do szczepionki miano dodać b-HCG, składnik eksperymentalnych szczepionek antykoncepcyjnych.

Niczego jednak nie udowodniono, faktem jest jednak, że szczepionki przeciw tężcowi były podawane głównie kobietom w wieku od 14 do 49 lat, a chłopcy i mężczyźni nie byli objęci kampanią. Kontrola urodzeń jest kolejnym ważnym punktem Agendy ONZ 2030. Zwraca się w tym dokumencie uwagę, że Od 1990 roku nastąpił duży wzrost stosowania środków antykoncepcyjnych, natomiast w latach 2000, wzrost nie był już tak duży. Coraz więcej kobiet ma też dostęp do świadczeń z zakresu planowania rodziny, ale zapotrzebowanie na takie usługi wzrasta w coraz większym tempie.

Jedno z zadań mówi wprost:

3.7 Do 2030 roku zapewnić powszechny dostęp do świadczeń z zakresu zdrowia seksualnego reprodukcyjnego, w tym planowania rodziny, informacji i edukacji oraz włączyć zdrowie reprodukcyjne do krajowych strategii i programów.

Już w 1992 roku na konferencji na temat środowiska i rozwoju w Rio de Janeiro, podczas której powstała Agenda 2021, zapadła decyzja o podjęciu prac nad tak zwaną Kartą Ziemi. Kartę zaprezentowali w 2000 roku Maurice Strong oraz były sowiecki przywódca Michaił Gorbaczow. W dokumencie napisano: „Bezprecedensowy wzrost populacji ludzkiej przeciąża ekologiczne i społeczne systemy.”

Celem jest zmniejszenie śmiertelności okołoporodowej matek do poniżej 70 przypadków na 100 000 żywych urodzeń do 2030 roku. Aby ten cel uzyskać niezbędna jest poprawa opieki medycznej, a tylko połowa kobiet w regionach rozwijających się jest objęta odpowiednią opieką zdrowotną.

Poważnym problemem jest HIV i AIDS. W 2017 roku 36,9 mln ludzi na świecie było zakażonych wirusem HIV i odnotowano aż 1,8mln nowych zakażeń. Na całym świecie dorastające dziewczęta i młode kobiety doświadczają nierównego traktowania ze względu na płeć, wykluczenia, dyskryminacji i przemocy, co zwiększa ryzyko zakażenia się przez nie wirusem HIV, a wirus jest główną przyczyną śmierci wśród kobiet w wieku reprodukcyjnym. W Afryce HIV jest jest główną przyczyną śmierci wśród dorastającej młodzieży pomiędzy 10 a 19 rokiem życia, a AIDS jest na drugim miejscu wśród przyczyn zgonów na całym świecie.

Zadania wyznaczone przez ONZ, aby poprawić zdrowie i dobrobyt światowej populacji:

3.1 Do 2030 roku zmniejszyć globalny wskaźnik śmiertelności okołoporodowej do poziomu mniejszego niż 70 przypadków na 100 tysięcy żywych urodzeń.

3.2 Do 2030 roku wyeliminować przypadki zgonów wśród noworodków i dzieci poniżej piątego roku życia, którym można zapobiec. Wszystkie państwa będą dążyć do ograniczenia umieralności noworodków co najwyżej do poziomu 12 przypadków na tysiąc żywych urodzeń i umieralność dzieci poniżej piątego roku życia co najwyżej do poziomu 25 przypadków na tysiąc żywych urodzeń.

3.3 Do 2030 roku wyeliminować epidemie AIDS, gruźlicy, malarii i zaniedbanych chorób tropikalnych oraz zwalczyć wirusowe zapalenie wątroby, choroby przenoszone przez wodę oraz inne choroby zakaźne.

3.4 Do 2030 roku obniżyć o 1/3 przedwczesną umieralność z powodu chorób niezakaźnych poprzez zapobieganie i leczenie oraz promowanie zdrowia psychicznego i dobrostanu.

3.5 Wzmocnić zapobieganie i leczenie uzależnień od środków odurzających, w tym narkotyków oraz szkodliwego spożycia alkoholu.

3.6 Do 2020 roku zmniejszyć o połowę liczbę wszystkich rannych i ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych na świecie.

3.7 Do 2030 roku zapewnić powszechny dostęp do świadczeń z zakresu zdrowia seksualnego reprodukcyjnego, w tym planowania rodziny, informacji i edukacji oraz włączyć zdrowie reprodukcyjne do krajowych strategii i programów.

3.8 Zapewnić powszechną opiekę zdrowotną, w tym zabezpieczenie przed ryzykiem finansowym, dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej wysokiej jakości oraz bezpiecznych, skutecznych, wysokiej jakości, przystępnych cenowo lekarstw i szczepionek.

3.9 Do 2030 roku znacząco obniżyć liczbę zgonów i chorób powodowanych przez niebezpieczne substancje chemiczne oraz zanieczyszczenie i skażenie powietrza, wody i gleby.

3.A Wzmocnić proces wdrażania Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu (World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control).

3.B Wspierać badania nad oraz opracowanie nowych szczepionek i lekarstw przeciwko chorobom zakaźnym i niezakaźnym, które dotykają przede wszystkim kraje rozwijające się. Zapewnić dostęp do podstawowych lekarstw i szczepionek po przystępnej cenie, zgodnie z Deklaracją z Doha dotyczącą Porozumienia w Sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej i Zdrowia Publicznego (Doha Declaration on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights and Public Health), które potwierdza prawo krajów rozwijających się do korzystania w pełni z postanowień Porozumienia w Sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej (Agreement on Trade–Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS Agreement) w zakresie swobody ochrony zdrowia publicznego i w szczególności zapewnienia wszystkim dostępu do lekarstw.

3.C Znacznie zwiększyć finansowanie ochrony zdrowia, jak również nabór, rozwój, szkolenie i utrzymanie pracowników opieki zdrowotnej w krajach rozwijających się, szczególnie w tych najmniej rozwiniętych oraz małych rozwijających się państwach wyspiarskich.

3.D Wzmocnić zdolność wszystkich krajów, szczególnie państw rozwijających się, w dziedzinie wczesnego ostrzegania, redukcji ryzyka oraz zarządzania krajowym i globalnym ryzykiem w obszarze zdrowia.