Cel 13: Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom

[Powrót do: Agenda ONZ 2030]

Zmiany klimatyczne odczuwane są w każdym kraju, na każdym kontynencie. Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym jest bardzo kosztowne, a im dalej te zmiany się posuwają, tym bardziej rosną koszty. Zmiany te zagrażają życiu ludzkiemu i całym społeczeństwom, a także zakłócają rozwój gospodarek. to właśnie najbiedniejsze kraje cierpią najbardziej w związku ze zmianami klimatycznymi.

Poważne skutki zmian klimatycznych związane są między innymi z podniesieniem poziomu morza oraz ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Jeszcze nigdy wskaźnik emisji gazów cieplarnianych nie był tak wysoki i nastąpiło to w wyniku działań człowieka. Emisja ta ciągle rośnie i napędza zmiany klimatu.

Jeżeli nie zostaną podjęte żadne działania, to zgodnie z przewidywaniami, średnia temperatura globu w obecnym stuleciu zwiększy się do ponad 3⁰ Celsjusza, a w niektórych regionach świata będzie ona jeszcze wyższa. Widać jednak pewną poprawę, ponieważ coraz więcej ludzi korzysta ze źródeł energii odnawialnej i innych środków, które ograniczają emisje gazów cieplarnianych.

Kwestia zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych wymaga skoordynowanej współpracy i rozwiązań wypracowanych na szczeblu międzynarodowym. Tylko w ten sposób można pomóc krajom rozwijającym przejść na gospodarkę niskoemisyjną. Podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, COP24 w Paryżu, zostało przyjęte porozumienie paryskie, które weszło w życie w listopadzie 2016 roku.

Ma ono wzmocnić globalne działania powstrzymujące zmiany klimatyczne. Wszystkie kraje, które zawarły porozumienie, zobowiązały się pracować nad ograniczeniem globalnego wzrostu temperatury do poniżej 2⁰ Celsjusza. Co roku kraje rozwinięte mobilizują środki finansowe w wysokości 100 mld USD na działania łagodzące skutki zmian klimatycznych.

Zadania umieszczone w Agendzie ONZ 2030 mające przeciwdziałać zmianom klimatycznym:

13.1 Wzmocnić zdolności adaptacyjne i odporność na zagrożenia klimatyczne i katastrofy naturalne we wszystkich krajach.

13.2 Włączyć działania na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym do krajowych polityk, strategii i planów.

13.3 Zwiększyć poziom edukacji oraz potencjał ludzki i instytucjonalny, podnieść poziom świadomości na temat łagodzenia zmian klimatycznych, adaptacji i skutków zmian klimatycznych oraz systemów wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami.

13.A Wywiązać się z zobowiązania państw rozwiniętych będącymi stronami Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change) do zmobilizowania 100 miliardów USD rocznie do 2020 roku, pochodzących z różnych źródeł, na potrzeby krajów rozwijających się na znaczące działania mające łagodzić skutki zmian klimatycznych, przejrzysty proces implementacji działań oraz w pełni uruchomić Zielony Funduszu Klimatyczny (Green Climate Fund) poprzez jego jak najszybszą kapitalizację.

13.B Promować mechanizmy zwiększające zdolność efektywnego planowania i zarządzania w zakresie zmian klimatycznych w krajach najsłabiej rozwiniętych i małych państwach wyspiarskich, w tym poprzez skupienie uwagi na potrzebach kobiet i młodzieży oraz lokalnych i marginalizowanych grupach społecznych.