Cel 2: Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo

[Powrót do: Agenda ONZ 2030]

Agenda ONZ 2030 zakłada, że przy właściwym postępowaniu, rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo mogą stanowić źródło pożywnej żywności dla wszystkich i przynosić godny dochód. Jednocześnie mogą przyczynić się do rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska. Zmiany klimatyczne wywierają jeszcze większy wpływ na środowisko i zwiększają ryzyko występowania katastrof naturalnych, takich jak susze czy powodzie. Wielu zamieszkujących obszary wiejskie nie są już w stanie dłużej utrzymywać się z pracy w rolnictwie i zmuszeni są migrować do miast w poszukiwaniu lepszego życia.

Już od dawna liczne światowe organizacje alarmują, że na świecie jest zbyt dużo ludzi, którzy konsumją zbyt dużo zasobów, w tym żywności. Jednym z zadań mających umożliwić osiągnięcie celu numer 2 jest „zapewnienić różnorodność genetyczną nasion, roślin uprawnych, zwierząt hodowlanych i udomowionych oraz powiązanych z nimi dzikich gatunków. Należy skutecznie zarządzać bankami nasion i roślin oraz różnorodnymi ich odmianami na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym”. ONZ otwarcie więc mówi, że żywność modyfikowana genetycznie jest jednym ze sposobów na rozwiązanie problemu głodu na świecie.

Według ONZ świat zmaga się też z niskim bezpieczeństwem żywnościowym i związanym z tym poważnym niedożywieniem. Ważnym punktem w Agendzie ONZ 2030 jest ochrona klimatu, a produkcja żywności, w szczególności mięsa i produktów zwierzęcych ma według ekologów ogromny wpływ na środowisko.

Sposobem na ratowanie środowiska ma być specjalny podatek od mięsa. Organizacja True Animal Protein Price Coalition (TAPP) w ramach kampanii „Carbon Pricing for Food” zaapelowała do 50 bogatych krajów o najwyższym spożyciu mięsa i nabiału o wprowadzenie lub podniesienia podatków na te produkty. Uzyskane w ten sposób dochody miałyby zostać wykorzystane m.in. na oferowanie taniej żywności o niskim śladzie węglowym, takiej jak owoce i warzywa.

Coraz częściej naciska się na wyeliminowanie mięsa z diety, a ONZ w swojej agendzie oficjalnie mówi o gruntowanej zmianie systemu żywnościowego i rolniczego, aby wyżywić 810 milionów głodujących ludzi. Wprowadzenie zrównoważonych systemów produkcji żywności ma też obniżyć ryzyko głodu.

Zadania wyznaczone przez ONZ aby zmniejszyć światowy głód i zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe:

2.1 Do 2030 roku wyeliminować głód i zapewnić wszystkim ludziom, w szczególności ubogim i narażonym na zagrożenia, w tym niemowlakom, dostęp do bezpiecznej, pożywnej żywności w wystarczającej ilości przez cały rok.

2.2 Do 2030 roku wyeliminować wszystkie formy niedożywienia. Do 2025 roku zrealizować uzgodnione na szczeblu międzynarodowym zadania dotyczące zaburzeń rozwoju fizycznego wśród dzieci poniżej piątego roku życia. Zapewnić pożywną żywność dla dorastających dziewcząt, ciężarnych i karmiących kobiet oraz osób starszych.

2.3 Do 2030 roku podwoić wydajność rolnictwa i dochody drobnych producentów żywności, w szczególności kobiet, ludności rdzennej, rodzin utrzymujących się z rolnictwa, pasterzy i rybaków. Zapewnić bezpieczny i równy dostęp do ziemi oraz innych zasobów i czynników produkcji, dostęp do wiedzy, usług finansowych i rynków oraz zwiększyć możliwości zatrudnienia poza sektorem rolniczym.

2.4 Do 2030 roku utworzyć systemy zrównoważonej produkcji żywności oraz wdrożyć praktyki odpornego rolnictwa mające zwiększyć wydajność i produkcję, podtrzymywać ekosystemy, wzmocnić zdolność przystosowania się do zmian klimatycznych, ekstremalnych zjawisk pogodowych, suszy, powodzi i innych katastrof, a także mające stopniowo poprawiać jakość gleby i gruntów.

2.5 Do 2020 roku zapewnić różnorodność genetyczną nasion, roślin uprawnych, zwierząt hodowlanych i udomowionych oraz powiązanych z nimi dzikich gatunków. Należy skutecznie zarządzać bankami nasion i roślin oraz różnorodnymi ich odmianami na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym, jak również promować dostęp do oraz uczciwy i sprawiedliwy podział korzyści płynących z eksploatacji zasobów genetycznych oraz związanej z nimi tradycyjnej wiedzy, zgodnie z ustaleniami na szczeblu międzynarodowym.

2.A Zwiększyć inwestycje, w tym poprzez wzmocnioną współpracę międzynarodową, w infrastrukturę obszarów wiejskich, badania w dziedzinie rolnictwa i usług, rozwój technologii oraz banki zasobów genetycznych roślin i inwentarza żywego, by zwiększyć zdolność produkcyjną gospodarstw rolnych w krajach rozwijających się, zwłaszcza w tych najsłabiej rozwiniętych.

2.B Ograniczyć i zapobiegać restrykcjom handlowym i nieprawidłowościom na światowych rynkach rolnych, w tym poprzez równoczesną likwidację wszystkich form rolnych subwencji eksportowych i wszystkich innych środków wywozowych o analogicznym działaniu, zgodnie z mandatem Rundy Rozwojowej z Doha.

2.C Wprowadzić mechanizmy zapewniające prawidłowe funkcjonowanie rynków towarów żywnościowych i ich pochodnych oraz ułatwić dostęp do aktualnych informacji rynkowych, w tym do informacji o rezerwach żywnościowych, by ograniczyć ekstremalną niestabilność cen żywności.