Cel 6: Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi

[Powrót do: Agenda ONZ 2030]

Z powodu słabej gospodarki lub złego stanu infrastruktury, każdego roku na choroby związane z nieodpowiednimi zasobami wody, słabymi warunkami sanitarnymi i złą higieną umierają miliony ludzi, przede wszystkim dzieci. Zła gospodarka wodna ma też negatywny wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe i źródła utrzymania, a także ograniczają szanse biednych rodzin na podjęcie edukacji.

Szacuje się, że aż 2 miliardy ludzi żyje na terenach, gdzie jest ryzyko ograniczonego dostępu do wody a do 2050 roku przynajmniej co czwarta osoba na świecie będzie  mieszkać w kraju dotkniętym chronicznym lub okresowym deficytem wody pitnej.

Mimo, że w ostatniej dekadzie dostęp do źródeł wody pitnej i urządzeń sanitarnych znacznie się poprawił, to aby poprawić sytuację w krajach rozwijających się, należy zwiększyć inwestycje w zarządzanie ekosystemami słodkowodnymi i urządzeniami sanitarnymi na poziomie lokalnym.

Jak uzyskać fundusze na wprowadzenie tych zmian? Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), czyli Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w dokumencie „Lepsza polityka” z 2017 roku rekomenduje:

„Kontynuowanie przeglądu podatków i opłat środowiskowych w celu odzyskania kosztów usług wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zapewnienie zachęt finansowych do ograniczania zanieczyszczeń i wydajniejszego wykorzystywania wody.”

Zadania umieszczone w Agendzie ONZ 2030, mające zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych :

6.1 Do 2030 roku zapewnić powszechny i sprawiedliwy dostęp do bezpiecznej wody pitnej po przystępnej cenie.

6.2 Do 2030 roku zapewnić dostęp do odpowiednich i godziwych warunków sanitarnych i higienicznych dla wszystkich oraz wyeliminować praktyki defekacji na świeżym powietrzu, przy czym należy zwrócić szczególną uwagę na potrzeby kobiet, dziewcząt i osób żyjących we wrażliwych sytuacjach.

6.3 Do 2030 roku poprawić jakość wody poprzez redukcję zanieczyszczeń, likwidowanie wysypisk śmieci, ograniczenie stosowania szkodliwych substancji chemicznych i innych szkodliwych materiałów. Zmniejszyć o połowę ilość nieoczyszczonych ścieków oraz znacząco podnieść poziom recyklingu i bezpiecznego ponownego użytkowania materiałów w skali globalnej.

6.4 Do 2030 roku znacząco podnieść efektywność wykorzystywania wody we wszystkich sektorach oraz zapewnić zrównoważony pobór wody oraz dostawy wody pitnej, by rozwiązać problem niedostatku wody i znacząco zmniejszyć liczbę ludzi cierpiących z tego powodu.

6.5 Do 2030 roku wdrożyć zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi na wszystkich poziomach, w tym poprzez współpracę transgraniczną.

6.6 Do 2020 roku zapewnić ochronę i odnowić ekosystemy zależne od wody, w tym tereny górskie, lasy, tereny podmokłe, rzeki, jeziora i wody podziemne.

6.A Do 2030 roku rozszerzyć międzynarodową współpracę i wesprzeć budowę potencjału krajów rozwijających się, który umożliwi podejmowanie działań i opracowanie programów związanych z wodą i warunkami sanitarnymi, m.in. w takich dziedzinach jak: gromadzenie wody, odsalanie, efektywna gospodarka wodna, oczyszczanie ścieków, recykling i technologie ponownego wykorzystania wody.

6.B Wspierać i wzmocnić udział lokalnych społeczności w poprawie gospodarowania zasobami wodnymi i infrastruktury sanitarnej.