1816 r.: Utworzenie Królestwa Polskiego

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Królestwo Kongresowe, zwane potocznie Kongresówką, zostało utworzone decyzją kongresu wiedeńskiego. Połączone unią realną z Imperium Rosyjskim w latach 1815-1832. Posiadało własną konstytucję, Sejm, wojsko, monetę i szkolnictwo z Uniwersytetem Warszawskim, a czynności urzędowe odbywały się w języku polskim. Polskę łączyły z Rosją – osoba Monarchy, każdy rosyjski Imperator był jednocześnie Królem Polski.

Po upadku Powstania listopadowego, 26 lutego 1832 roku król Mikołaj I Romanow zniósł konstytucję Królestwa zastępując ją Statutem Organicznym, który likwidował Sejm i samodzielną armię, znosił unię międzypaństwową i włączał Królestwo do cesarstwa na zasadzie autonomii administracyjnej, przywrócił urząd namiestnika sprawującego władzę cywilną i wojskową.

W latach 1832–1918 Królestwo Polskie było integralną częścią Imperium Rosyjskiego. Posiadało stopniowo ograniczaną, a następnie zlikwidowaną po Powstaniu styczniowym autonomię. Po jej likwidacji w 1874 roku zaczęto używać półoficjalnie na określenie ziem Królestwa, nazwę Kraj Przywiślański.

Dodaj komentarz