Związek Walki Młodych

Związek Walki Młodych – polska komunistyczna organizacja młodzieżowa, utworzona w podziemiu, pomiędzy styczniem a sierpniem 1943 roku z inicjatywy Hanki Sawickiej. Organizacja ta była politycznie i ideowo powiązana z PPR. Ściśle współpracowała także z AL. Po wojnie ZWM współuczestniczył w tworzeniu i obronie systemu „władzy ludowej”, m.in. bojówki ZWM brały udział w tłumieniu młodzieżowych demonstracji antykomunistycznych w grudniu 1945 roku w Łodzi oraz w kwietniu 1946 roku w Szczecinie. W 1948 roku ZWM został rozwiązany, współtworząc Związek Młodzieży Polskiej.

« Powrót do Leksykonu