Unia Gospodarcza i Walutowa

Unia gospodarcza i walutowa, UGW – jest to jeden z elementów integracji i współpracy w Unii Europejskiej, który został ustanowiony na mocy traktatu z Maastricht.

Celem naczelnym UGW jest utworzenie wspólnej, jednolitej waluty europejskiej, jak i przeniesienie ciężaru decyzyjnego polityki finansowej na poziom wspólnoty UE. Na skutek wejścia w życie traktatu lizbońskiego pozycja państw, które przyjęły euro została wzmocniona, a EBC został oficjalnie jedną z naczelnych instytucji UE.

« Powrót do Leksykonu