Cel 10: Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami

[Powrót do: Agenda ONZ 2030]

Świat dokonał znacznego postępu jeżeli chodzi o biedę, jednak kraje najbardziej wrażliwe, czyli najmniej rozwinięte, pozbawione dostępu do morza i małe państwa wyspiarskie, nadal pozostają zagrożone ubóstwem, mimo, że dążą do jego ograniczenia.

Na świecie wciąż utrzymują się nierówności i nie wszyscy mają zapewniony równy dostęp do opieki zdrowotnej, edukacji i innych dóbr. Potrzeby osób pokrzywdzonych i grup marginalizowanych powinny być ważnym punktem w politykach dążących do zmniejszenia nierówności. W skali światowej znacząco wzrósł też poziom ochrony socjalnej.

Niezbędne jest rozszerzenie bezcłowego traktowania i wspieranie eksportu z krajów rozwijających się, a także zwiększenie puli głosów przypadających krajom rozwijającym się w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Natomiast innowacje technologiczne mogą pomóc w zmniejszeniu kosztów transferu pieniędzy pracowników-migrantów.

Powyższe stwierdzenia ONZ prowadzą nas ku wnioskowi, że bogate kraje muszą wesprzeć kraje biedniejsze aby zmniejszyć nierówność oraz biedę. Rozwiązaniem problemu biedy jest też zwiększenie pomocy socjalnej. Środki na tę pomoc będą pochodzić od tych, którym powodzi się lepiej. W zadaniach mających zmniejszyć nierówność czytamy też o odpowiedniej polityce płac, czyli o tzw. płacy minimalnej, która zwiększa koszty zatrudnienia i produkcji, a w efekcie przenosi biznes do krajów, w których koszty zatrudnienia i płace są znacznie niższe, czyli do krajów rozwijających się.

Zadania zamieszczone w Agendzie ONZ 2030 mające zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami:

10.1 Do 2030 roku stopniowo osiągać i utrzymywać wzrost dochodu uzyskiwanego przez najbiedniejsze 40% populacji na poziomie wyższym niż średnia krajowa.

10.2 Do 2030 roku promować i wzmocnić inkluzję społeczną, gospodarczą i polityczną wszystkich ludzi, bez względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię lub status ekonomiczny bądź inny.

10.3 Zapewnić równe szanse oraz zmniejszać istniejące nierówności poprzez eliminowanie dyskryminujących praw, polityk i praktyk oraz promować odpowiednią legislację, polityki i działania w tej dziedzinie.

10.4 Przyjąć polityki, w szczególności fiskalną, ochrony socjalnej i wynagrodzeń oraz stopniowo osiągać większą równość.

10.5 Poprawić regulacje i monitorowanie globalnych rynków i instytucji finansowych, oraz wzmocnić wdrażanie tych regulacji.

10.6 Wzmocnić reprezentację i głos krajów rozwijających się w procesie decyzyjnym w międzynarodowych instytucjach gospodarczych i finansowych, by budować bardziej skuteczne, wiarygodne, odpowiedzialne i praworządne instytucje.

10.7 Ułatwiać przemyślaną, bezpieczną, regularną i odpowiedzialną migrację oraz przepływ ludzi, w tym poprzez implementację zaplanowanych i dobrze zarządzanych polityk migracyjnych.

10.A Wprowadzić w życie zasadę specjalnego i zróżnicowanego traktowania krajów rozwijających się, w szczególności tych najmniej rozwiniętych, zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Handlu.

10.B Zapewnić oficjalną pomoc rozwojową (Official Development Assistance) i przepływ środków finansowych, w tym bezpośrednie inwestycje zagraniczne do krajów najbardziej potrzebujących, w szczególności do państw najmniej rozwiniętych, krajów afrykańskich, małych państw wyspiarskich i tych bez dostępu do morza, zgodnie z krajowymi planami i programami tych krajów.

10.C Do 2030 roku zmniejszyć koszty transakcyjne zagranicznych przekazów pieniężnych do mniej niż 3% i wyeliminować przekazy, których koszty wynoszą więcej niż 5%.