Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD)

PZPR

W styczniu 1990r. doszło do rozwiązania komunistycznej partii PZPR (Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej), a część działaczy podjęła decyzję o założeniu nowych partii. Na ten cel otrzymała od Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego kwotę ponad 1 mln dolarów w ramach tzw. moskiewskiej pożyczki.

Byli działacze PZPR założyli Socjaldemokrację Rzeczypospolitej Polskiej, której głównymi przywódcami byli Aleksander Kwaśniewski, Leszek Miller i Mieczysław Rakowski. SdRP miała m.in. przejąć wszystkie prawa i obowiązki PZPR oraz pomóc w rozdysponowaniu majątku byłej PZPR.

W kwietniu 1999 roku SdRP zreorganizowano w partię Sojusz Lewicy Demokratycznej.

SLD jest więc kontynuatorem i spadkobiercą PZPR, która podporządkowana była sowieckiej partii komunistycznej i realizowała w Polsce komunistyczny terror. Doszło zatem do sytuacji, gdzie te same osoby, które w Polsce utrzymywały system totalitarny, po „transformacji ustrojowej” w tym samym kraju stały się „demokratami” stojącymi na straży wolności.

PZPR -> SdRP -> SLD

Dodaj komentarz