traktat

traktat – pojęcie oznaczające umowę międzynarodową, zazwyczaj o wyższej randze i wymagającej ratyfikacji. Niektórzy badacze uważają, że nazwą „traktat” należy określać umowy w pisemnej formie i zawarte wyłącznie pomiędzy państwami. Jako umowa międzynarodowa traktat jest jednym z dwóch źródeł prawa międzynarodowego i najważniejszym instrumentem regulującym relacje/stosunki między państwami.

Read more

Eurokonstytucja

Eurokonstytucja (Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, TKE) – umowa międzynarodowa podpisana 20 października 2004 roku, w Rzymie, przez państwa będące członkami Unii Europejskiej. Projekt Eurokonstytucji był opracowywany przez Konwent Unii Europejskiej, którego efektem prac jest liczący blisko 300 stron dokument zaakceptowany następnie przez Radę Europejską 18 czerwca 2004 roku. Ponieważ umowa nie została ratyfikowana przez wszystkie jej strony nie weszła […]

Read more

traktat lizboński

traktat lizboński (oficjalna nazwa: Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską) – umowa międzynarodowa podpisana 13 grudnia 2007 roku, której celem jest reforma Unii Europejskiej. Traktat lizboński został ujęty w hierarchii źródeł prawa Polski od 2 grudnia 2009 roku (z chwilą ogłoszenia w Dzienniku Ustaw). Traktat wprowadzał szereg zmian w funkcjonowaniu UE, m.in. organizacji […]

Read more

traktat nicejski

traktat nicejski – była to umowa międzynarodowa podpisana 26 lutego 2001 roku w Nicei. Postanowienia dokumentu weszły w życie 1 lutego 2003 roku. Celem traktatu nicejskiego było zreformowanie Unii Europejskiej na potrzeby przyjęcia dziesięciu nowych krajów z Europy Środkowej i Południowej. Wprowadzenie traktatu było zagrożone referendalnym fiaskiem w Irlandii, gdzie 54 % głosujących odrzuciło jego postanowienia 7 czerwca 2001 roku. […]

Read more

traktat z Maastricht

traktat z Maastricht (Traktat o Unii Europejskiej) – jest to umowa międzynarodowa podpisana 7 lutego 1992 roku w holenderskim mieście Maastricht. Inaczej zwany Traktatem o Unii Europejskiej, dokument wszedł w życie 1 listopada 1993 roku, a przed jego przyjęciem 12 krajów członkowskich przeprowadziło referenda. Traktat z Maastricht był w następnych latach kilkukrotnie zmieniany postanowieniami traktatu amsterdamskiego, traktatu nicejskiego i traktatu […]

Read more

traktaty rzymskie

traktaty rzymskie – jest to nazwa ogólna dwóch dokumentów o charakterze umowy międzynarodowej, podpisanych przez RFN, Francję, Włochy, Holandię, Belgię oraz Luksemburg. Dokumenty zostały podpisane 25 marca 1957 roku w Rzymie. Pierwsza umowa ustanawiała EWG, a druga Euratom. Postanowienia traktatu były następnie wielokrotnie zmieniane, m.in. przepisami traktatu z Maastricht oraz traktatu lizbońskiego. Traktaty rzymskie weszły w życie 1 stycznia 1958 […]

Read more

traktat amsterdamski

traktat amsterdamski – była to umowa międzynarodowa podpisana 2 października 1997 roku w Amsterdamie. Traktat amsterdamski wszedł w życie 1 maja 1999 roku, a w założeniu miał dostosować inne unijne traktaty do rozszerzenie UE i zintegrowania jej społeczeństw. Proponowane zmiany były tak kontrowersyjne, że w niektórych państwach członkowskich musiano przeprowadzić w tej kwestii referenda. Jedne z najważniejszych postanowień traktatu amsterdamskiego […]

Read more

Europejska Wspólnota Węgla i Stali

Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS) – nieistniejąca już międzynarodowa organizacja gospodarcza, która miała na celu stworzenie tożsamych interesów ekonomicznych Francji i Niemiec w dziedzinie przemysłu ciężkiego. Jej powstanie było znaczącym etapem na drodze do europejskiej integracji, która finalnie poskutkowała powstaniem Unii Europejskiej. EWWiG funkcjonowała w latach 1952-2002. Powstanie EWWiS było efektem prób zapobiegnięcia konfliktom między Francją a RFN o […]

Read more

Plan Schumana

Plan Schumana – był to przedstawiony 9 maja 1950 roku plan mówiący o współpracy i koordynacji produkcji stali i wydobycia węgla pomiędzy RFN a Francją. Plan Schumana został opracowany przez Jeana Monneta i miał na celu integracja przemysłu zbrojeniowego państw europejskich (początkowo Niemiec, Francji i pozostałych sygnatariuszy dokumentu – Holandii, Włoch, Luksemburga i Belgii). Przyjęcie planu poskutkowało utworzeniem EWWiS. Rocznica […]

Read more
1 2 3